HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

News  

,xldfõ ldka;d újdy .ek wÆ;a fy<sorõjla – kd.ßl hqj;shkag jvd .ïno hqj;shkaf.a f,dl= fjkila''

,xldfõ ldka;djka jeä jYfhka újdy jkafka wjqreÿ 35 ;a 39 ;a jhfia§ nj ckf,aLK yd ixLHdf,aLK fomd¾;=fïka;=j lshhs'tu jhia iSudfõ§ ^35 – 39& újdy jk ldka;djkaf.a m%;sY;h ishhg 87%  wdikak njo"fojeks ia:dkh ysñjkafka wjqreÿ 30 – 34 jhfia njo"tu m%;sY;h 85'4% njo";=kajeks ia:dkh wjqreÿ 40 – 44;a w;r jhia iSudfõ§ wh njo ckf,aLk yd ixlHdf,aLK wOHlaI fckrd,ajrdhdf.a w;aikska ksl=;a lr we;s jd¾;dfõ oelafõ'

kd.ßl hqj;shlg jvd l,a we;sj .ïno hqj;shka újdy Ôú;hg we;=<;a jk njo"uvl<mqj"uq,;sõ ";%Sl=Kdu,h"wkqrdOmqr"fmdf<dkakrej "fudKrd., iy mq;a;,u hk Èia;%slal j,g ldka;djka .ïno hqj;shka újdy fjk jhia ld,hg wjqreÿ fol ;=kla l,a we;sj újdy jk njo jd¾;d i|yka fjhs'

jhi wjqreÿ 30;a 49;a  w;r jhfia újdy jk ldka;djka tfia újdy jkafka ;u wOHdmk lghq;= j,g m%uqL;dj § we;s ksid njo jd¾;dfjhs'

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය