HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

News  

Tng;a fï ySk fmakjo tfykï fjk foa n,kakflda
úYd, f;,a nÿklg jefgkjd isysfkka ÿgqfjd;a úi j¾.hla lefjk nj u;l ;nd .kak' wuq .ia,nq lvkjd isysfkka olSkï foia fofjd,a jÈkd fodaYhls' b;d iqjo ÿïl=vq j¾. lj,ï lrkjd isysfkka olSkï miqÈk .sh .ukska iqn m,
Wodfõ'

;uka ud,s.djl ysr ù isákjd isysfkka olSkï ÈhqKqj lvdlmam,a fõ'
msá j,ska úYd, lEu j¾. yokjd isysfkka olSkï Wia ia:dkhl jdih lsÍug hEug isÿfõ' .iaj, je,a lvd wef.a T;d.kakjd isysfkka olSkï Ok ,dN ,efnk ld<hls' ls<sá weÿï weo mdrla msßisÿ lrkjd isysfkka ÿgqj fyd;a kskaod wmydihlg ,lafõ' uqfjl= msg ke.S l=vd orefjl= uyjkfha isg t,shg tkjd isysfkka olSkï ÿr neyer .uklska Wiia ;k;=re iy ,dN ,efí'

Èh we,a,l ;snQ úYd, .,la my<g weo yef,kjd isysfkka olSkï wk;=rlg ,lafõ' ;o .%y wm, ld,hls' yd,a f.dvlg hg fjkjd isysfkka ÿgqj fyd;a msßjr fiakd Wmldr lrhs' w¿mqyq,a jejqKq fyakla ueo isákjd isysfkka ÿgqfjd;a lror ndOl ila meñfka' uq¿;ekaf.a ;sfnkd t<j¿ me,ù ;sfnkjd ÿgqjfyd;a lEu îu ys. fkdfõ' uv j.=rl .j megõ jeà isákjd isysfkka olSkï Ôú;hg fndfyda wvq jQ fohla ,efíRecent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය