HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Hot Gossip News  

ueÉ tl wiafia h myka lrkak ks,Odßkshlg whq;= fhdackd l< mqoa.,hd udÜgq
wfma rfÜ laß;lÜ laÍtvdj f,dl= miqnEulg ,lafj,d ;sfhkjd lshk ldrKh ´ku flfklag oefkkjd jf.au tal fmakaku ;sfhkjd'ta jf.a fudfyd;l laßhlÜ wdh;kfha by< ks,Odßfhl= ksid wfma rfÜ lS¾;skduh ke;slrmq
isoaêhla .ek wka;¾cd,h mqrdu l;d jqKd'talg fya;=j ;uhs idcd laß'lÜ laÍlvdx.Kfha isá" ;r.dj,sfha rdcldÍ lghq;a;l kshef,ñka isá ;reKshla ish Üúg¾ .ssKqfï ;enQ marbldYhhs'
weh i|yka lr ;sfnkafka weh iu. hla .; lrkak werhqï l< njhs'

ish cx.u ÿrl:khg mKsjqvhla tjd ;sfnk w;r weh th mar<;slafIam lrñka tu mKsjqvho iu. Üúg¾ .sKqfï igykla ;nd ;snqKd'fï fpdaokdj YaÍ ,xld laß;lÜ wdh;kh úiska maß;slafIam lr ;sfnkjd'laßෝlÜ wdh;kh ksfõokhla ksl=;a lrñka mjid ;sfnkafka wod, ks,Odßhd laßslÜ wdh;k ks,Odßfhl= fkdjk nj;a wod, mqoa.,hd fm!oa.,sl wdh;khl udèh,fõÈfhl= njhs'uqkdid ð,dks kue;s laÍdvd ks,Odßksh lshd ;snqfKa YaÍh ,xld ks,Odßhd õyÜimama yryd wehg whq;= fhdackd bÈßm;a lr flá mKsjqv tjQ njhs'

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය