HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

NEWS  


iaúia l=ud¾f.a fmd¾ka iSÍia tfla
miafjks fj¿u úoHdÆ


wdkafoda,khg ;=vqÿka hdmkh úoHd isiqúh ¥IK ùäfhda isÿ lr >d;kh lsÍfï fpdaokdfõ m%Odk iellre jk uyd,sx.ï YYSl=ud¾ fyj;a iaúia l=ud¾ úiska iuQy ¥IK wvx.= ùäfhda mg y;rla
fyda myla ksIamdokh lr wka;¾cd,fhys

wf,ú lr we;s nj fï jkúg jd¾;d fõ' ñka by; ùäfhda i|ydo hdmkh m%foaYfha ldka;djka fhdojdf.k we;s w;r ta .ek f;dr;=re fy<sorõ jQ wjia:djka ys § uqo,a jeh lr isÿùï hg .id we;'
iaúia l=ud¾ yiqjQ wjia;dfõ§ m<dhdug Woõ l< nj lshk <ud lghq;= rdcH weu;skS úchl,d ufyaYajrkaf.ka miq.sh i;sfha§ wmrdO mÍlaIK fomd¾;fïka;=j m%Yak lr ;snqKq w;r  weh ;u foaYmd,k n,h Wmfhda.S lr.ksñka fpdaokdjkaf.ka ksoyia ùug W;aidy l< njg jd¾;d m< úh'
fuu ldu ùäfhda mg cdjdrug wod< fojekshd B'mS'ã'mS' ixúOdkfhys m%dfoaYSh iNd uka;%Sjrfhls' Tyq m%foaYfha je,s cdjdrulgo iïnkaO njg f;dr;=re ,eî ;sfí'
Tyq ;uka .ek f;dr;=re wka;¾cd,hg jd¾;d l< íf,d.a lrefjl= urd oeófï isoaêhlgo iïnkaO nj wkdjrKh ù we;'
úoHd >d;kh yryd oejeka; md;d, ixúOdk cd,hl f;dr;=re fmd,sish fidhdf.k ;sfnk w;r rdcmlaI hq.fha§ BmSãmS foaYm,k{hska Tjqkag ljrK iemhQ njgo f;dr;=re fy<sj ;sfí' úchl,d ufyaYajrka iy wef.a uiaiskd jk ;=jdrflaYajrka Tjqka iu. lsÜgq in|;d mj;ajd we;'

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය