HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Tharindi  

fldÜgdfõ ;ßkaÈ >d;kh l< fmïj;d fmd,sishg Ndrfõ

miq.sh 22 jk od fldÜgdj m%foaYfha f;uy,a ksjil§ W,a wdhqOhla Ndú; lr 26 yeúßÈ ;ßkaÈ wdf,dald kue;s ;reksh >d;kh l< njg iell< wef.a újdy fhdað; fmïj;d lshk ;eke;a;d fmd,sish fidhñka isá w;r Tyq
fmd,sishg Ndrù ;sfí'kS;S{fhl= ud¾.fhka fldÜgdj fmd,sishg
ndr ù ;sfnk

Tyq ud;r ylauk" óuekak" nvneoao m%foaYfha mÈxÑ jHdmdßlfhl= f,i y÷kdf.k we;'

iellre g ;j;a ryis.; fmïj;shl isá nj;a fuu ;reKsh th oekf.k fudyq .ek wehjo oekqj;alsÍfuka miq fofokdu fuu mqoa.,hd w;erhdu ksid fuu >d;kh isÿ lrkakg lghq;= fhÿK njg jd¾;d m<j ;sìKs'
f., m%foaYfha bÈßmig yd miqmig msys myr 20lg jeä m%udKhla t,a, lr ;reKsh urd ouk ,o fuu mqoa.,hd
isoaêh jk Èkg fmr Èk rd;%sfha wod< ksjig ryis.;j meñK ieÛù isg miqod ksjfia weh muKla isá fõ,djl weh fj; f.dia >d;kh lr we;s njgo f;dr;=re fy<s úh'
iellre wo Èk fydaud.u wêlrKhg bÈßm;a lsÍfuka wk;=rej ,nk ui 04 jk Èk olajd rlaIs; nkaOkd.dr .; lsÍug ksfhda. lr ;sfnkjd'

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය