HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

News  

 ,kavka ;%ia; m%ydrfhka 10 fofkl= ureg 48 fofkl=g ;=jd,

Bfha rd;%S 10g tx.,ka;fha ,kavka kqjr isÿjQ ;%ia;  m%ydrfhka mqoa.,hska 10 fofkl= Ôú;laIhg m;aù 48 fofkl= ;=jd, ,nd we;' fï wh w;=ßka 18 fofkl= nrm;, ;;ajfha njo jd¾;dfõ'


,kavka md,u u;ska jeka r:hl meñKs iellrejka wêl fõ.fhka ck;dj hglrñka f.dia ;snqK w;r

wk;=rj jEka r:fhka nei ;sfofkl= tu ia:dkfha isá msßia fj; úYd, msysj,ska myrÿka nj úfoia jd¾;dj, i|yka úh'
md,u wi, nfrda fjf<|fmdf<a u;ameka wf<úie,a iy wdmkYd,d wi,g .sh iellrejka tys isá msßiaj,g o msys m%ydr t,a,lr we;'
isoaêh .ek oekqj;aù fmd,sish t,a, l< m%ydrj,ska iellrejka ;sfokdu ñh f.dia we;'
fuh udi folla ;=< f;jeks j;djg;a ,kavka kqjr isÿjQ m%ydrhls'
fuu m%ydrh t,a,jk Bfha jkúg trg uyue;sjrKh mej;aùug Èk myla muKla b;sßj ;sîu úfYaI úh' 

 

 

 

 Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය