HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

News  

mkaksmsáh O¾umd, isiqúh Èúf;drlr.kak .=jka md,fuka ìug mek,d

mkaksmsáh O¾umd, úoHd,h bÈßmsg msysá .=jka md,ula u;ska Bfha ^27od& WoEik ishÈúkid.kakd woyiska ìug mekak nj lshk mdi,a YsIHdjla nrm;< ;=jd, ,nd ;sfí'

fldÜgdj m%foaYfha mÈxÑ
16 yeúßÈ YsIHdjla jk weh Bfha WoEik 6'45g muK wef.a fmd;a nE.h iy mdi,a ghs máh .,jd oud úoHd,h bÈßmsg msysá .=jka md,fuka my<g mek ;sfí'
 ta wjia:dfõ§ fldÜgdj isg uyr.u foig meñKs jEka r:hla  weh mkskq oel fõ.h wvd< lr ;sfnk w;r ta ksid Bg hgjkakg .sh weh fíß we;'
md,u wi,§u jEka ßh yÈisfha kj;ajd .ekSug yels ùfuka úYd, wk;=rla j<lajd .ekSug yels jQ nj fmd,sish mjihs'mdi, wi, tu wjia:dfõ isá ujqmshka msßila wehj frday,a .; lr we;'
oeßhf.a fldkaog isÿjQ ydks fya;=fjka fydaud.u uQ,sl frday,g we;=<;a lsÍfuka wk;=rej fld<U cd;sl frday,g udrelr hjd we;ehso jd¾;dfõ'

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය