HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

News  

bka§h ;reKshla .uka lrk jdykhla ;=<
meh 5 la ;siafia iuQy ¥IKh lr,dmiq.sh ld,fha iuQy ¥IK isoaê ksid f,dalfhau wjOdkhg ,lajQ bkaÈhdfõ Bfha ;j;a wjdikdjka; isoaêhla kj È,a,sfha fkdhsvd m%foaYfhka jd¾;dù we;'
Bfha i÷od rd;%S 8'30 g muK ish ksji wi< uyu. .uka
lrñka isá ;reKshl n,y;aldrfhka jdykhlg kxjdf.k
jdykfha isá msßila wehg jßkajr w;jr lr ;sfnkafka jdykh mdrj,a Èf.a .uka lrñka isák w;rjdrfhah' miqj wehj mdkaor 4 g muK jdykfhka bj;g ;,aÆ lr oud tu msßi m<df.dia ;sfí'
fuu ;reKsh rdcia:dka m%dka;fha  ;reKshl jk w;r lshdjla i|yd kjÈ,a,sh fj; meñK we;af;a óg i;s follg muK fmrhs'

kj ksjfia weh wef.a mjqf,a Woúh iu. jdih lrñka isáh§ lsishï wjYH;djhlg Bfha ikaOHd ld,fha wi< lvuKaählg hñka isáh§ fuu wkfmalaIs; w;aoelSug uqyqKmd we;'

jdykfha 3 fofkl= isá nj;a Tjqka meh 5 lg wdikak fõ,djla jßkajr miqmi wdikhg meñfKñka ;udg w;jr l< nj weh mjid we;'
wehj ;,aÆ lr ouk ,o ia:dkfha § weh yvñka lE.id Woõ b,a¨ miqj wi,aiSka wehj frday,a .; lr ;snqKs'

miqj ta iïnkaOfhka weh fmd,sishg meñKs,s lr ;snqKs'jdykfhka bj;g oeuQ ia:dkfha ìh¾ fnda;,ao fmd,sishg yuqù we;' wêl l¿jr iys; ;ekl§ wehj w;ayer oeuQ nj;a jdykh y÷kd.; fkdyels nj;a weh mjid we;' fmd,sish CCGaV Tiafia fydvqjdjka fiùug mÍlaIK wrUd we;'

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය