HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

News  

http://www.gossiplankanews.com/2017/06/pavithra-meets-daham.html#morer;akmqf¾§ wdOdr fnoñka isá ckm;s mq;= oyïf.ka
‘wd fld,a,d jev mgka .;a;oehs‘ mú;%d wy,d


.xj;=frka wj;ekaù isák ck;djg wjYH wdydroa‍ rjH iy wfkl=;a w;HdjYH o%jH fnod §u i|yd
fï jkúg úúO foaYmd,k{hska yd mjq,a j, wh iïnkaOj isà' fï w;rjdrfha ckm;s mq;a oyï isßfiak r;akmqr
wh.u m%foaYhg f.dia wj;eka ù £ isák whg w;HjYH o%jH fnod fokq ,enq nj jd¾;d úh'
ta fjkqfjka r;akmqr k.rfha .uka .kakd úg uyskao msf,a md¾,sfïka;= uka;%skS mú;%d jkakswdrÉÑ
uy;añho

Tyq .sh wdikakfhka .uka lr ;sfnk w;r oyï oel ish fudag¾ r:fhka nei meñK l:dny lr .sh nj jd¾;dfõ'
weh oyï fj; meñK ú.i wid we;af;a ¶ wd fld,a,d jev mgka .;a;o@ hkqfjks' ‘r;akmqf¾ f.dvla fyd|hs fï iuka foúhkaf.a wvúh‘ hhs lshdf.k ñks;a;= lsysmhlska weh msgj f.dia ;sfí'

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය