HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

News  

rdcH wud;H OQr 04 la iy ksfhdacH wud;H OQr 03 la Èjqreï fo;s


kj wud;H uKav, ixfYdaOkh hgf;a rdcH wud;H OQr 04 la
iy ksfhdacH wud;H OQr 03 la fjkqfjka m;a flreKq kj wud;Hjre wo ^31& fmrjrefõ


ckdêm;s ld¾hd,fha § ckdêm;s .re ffu;S%md, isßfiak ue;s;=ud bÈßfha Èjqreï ÿkay'

Tjqkaf.a kduf,aLkh my; mßÈ fõ'

rdcH wud;H OQr
01& ,laIauka hdmd wfíj¾Ok uy;d & rdcH jHjidh ixj¾Ok rdcH wud;H
02& md,s; rxf.anKavdr uy;d & jdßud¾. rdcH wud;H
03& jika; mrdl%u fiakdkdhl uy;d & úfoaY lghq;= rdcH wud;H
04& trdka úl%ur;ak uy;d & uqo,a rdcH wud;H

ksfhdacH wud;H OQr
01&  y¾I o is,ajd uy;d & cd;sl m%;sm;a;s yd wd¾Òl lghq;= ksfhdacH wud;H
02& rkacka rdukdhl uy;d & iudc iún,.ekaùï" iqnidOk iy lkao Wvrg Wreuh ms<sno ksfhdacH wud;H
03& lreKdr;ak mrKú;dk uy;d & ksmqK;d ixj¾Ok yd jD;a;Sh mqyqKq ksfhdacH wud;H


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය