HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

kelani river  

le<Ks .f.a c, uÜgu by<g
mjq,a bj;a lsÍu werfò

oekg ñh.sh msßi 100 lg wdikakhsóg yßhgu jirlg fmr isÿjQ wdldrhg le,Ks .. wjg .xj;=r ;;ajh h<s Wodjk ;;ajhla wo ^26& iji jk úg Woa.;j we;' le<Ks .. wdikakfha Ôj;ajk ck;dj läkñka wod< ia:dk j,ska bj;a úh hq;= nj fld<U Èia;%sla f,alï ld¾hd,h úiska ks, jYfhka oekqï§ ;sfí'
iji 3 jkúg mjq,a 2000la muK le<Ks  .x ñáhdjf;ka bj;a lsÍug
lghq;= l<

nj;a ta wkqj le<Ks .. winv fld<U Èia;%slalfha fldf<dkakdj" iS;djl" fydaud.u iy lvqfj, .ïmy Èia;%slalfha le<Ksh" j;a;, yd ìh.u hk m%foaYj, Ôj;ajk ck;dj läkñka tu ia:dkj,ska bj;a úh hq;= nj o fld<U Èia;%sla f,alï  yd Èidm;s iqks,a lkakka.r uy;d ck;djg oekqï§ ;sfí'
le<Ks .fÛa c, uÜgu by< hdu;a iuÛ my;aìï l%ufhka c,fhka hg fjñka mj;shs' yxje,a," rKd, l¿w.a., m%foaY fï jkúg c,fhka hgfjñka mj;sk njo jd¾;dfõ'
bÈßfha§ my;aìïj, .x j;=r ;;a;ajh by< hdydls neúka tu m%foaYj, Ôj;ajk ck;dj wjOdkfhka miqjk f,i n,OdÍka ck;djf.ka b,a,d isáhs
f,da f,fj,a ud¾.h fjkqjg úl,am ud¾. Ndú; lrk f,io fmd,Sish ßhÿrkaf.ka b,a,d isáhs'
&&&&&
whym;a ld,.=K ;;a;ajh fya;=fjka mqoa.,hka 81 fofkl= ñh f.dia ;j;a 100lg jeä msßila w;=reoka ù we;s nj ks, jYfhka jd¾;dù we;ss kuq;a tu ñh.sh msßi 100 blaujd we;s nj ks, fkdjk wdrxÑ fy<s lrhs'
ud;r" .d,a," l¿;r" r;akmqr" yïnkaf;dg" .ïmy iy fld<U hk Èia;%slalj,g fuf,i whym;a l,.=Kfhka n,mEï t,a, ù we;s m%Odk Èia;%slal jk w;r ñh.sh msßi jeäu r;akmqr yd l¿;r njo jd¾;dfõ'


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය