HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Gossip News  

.ïmyska Pkao .kakg
p;=r fiakdr;akf.a ìßh iux.s
wඬñka lekajiska l< yeá


miq.sh Èkj, wka;¾cd,h ;=< ‘mïfmdaß l:d‘ ksid mqj;a ujkafkl= njg m;ajQ .ïmy Èia;%sla md¾,sfïka;= uka;%S p;=r fiakdr;ak .ek m<jQ úfõpk w;r tlla jQfha Tyq lsisÿ iïnkaOhla ke;s Èia;%slalhla jQ .ïmyska uq,aj;dfjkau ch.%yKh
i|yd fya;=jQ lreKq fudkjdo
hkakhs'

Tyq ue;sjrK jHdmdrh ;=< isÿ l< weoysh fkdyels l:d Bg fya;=jkakg we;s nj;a .ïmy wh tjeks foag jfgk nj;a we;euqkaf.a u;h ù ;snqKs' kuq;a Tyq ue;sjrKh ch.kakg myiqfjka mdúÉÑ l< ;=reïmqjla njg m;ajQfha Tyqf.a m%shïNsldj jk iremd iux.s ue;sjrK jHdmdrh ;=< isÿ l< wdl¾I”h yeisÍu njgo wdrxÑ mej;sKs'
oekg ud<fò ihsgï mqoa.,sl ffjoH úoHd,fha ffjoHjßhl jkakg bf.kqu ,nk weh ue;sjrK jHdmdrfha§ p;=r fjkqfjka jevfldgila bgq l<dh'
fï iu. m<jk ùäfhdafjka oelafjkafka tu tla m%pdrl iaùul§ meñK isá whg lEu fokakg mrlal=ùu uq,a lrf.k weh yඬñka ish m%udo fodaIh ie,lr isá ixfõ§ wdldrhhs'

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය