HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Avurudu Nekath 2017  

t<fUk isxy, wÆ;a wjqreoaog wod< pdß;% isÿ lrk kele;a fõ,djka fufiah'
mrK wjqreoao i|yd ia‌kdkh-

wfma%,a ui 12 jeks nodod Èk fldfydU m;a hqI ñY% kdkq .d ia‌kdkh fldg bIag foaj;d wkqia‌urKfhys fh§ jdih uekú'

wÆ;a wjqreÿ Wodj-


wfma%,a ui 13 jeks n%yia‌m;skaod rd;%s 2'04 g fyj;a wfma%,a ui 14 jeks isl=rdod mQ¾jNd. 02'04 g wÆ;a wjqreoao Wodfjhs'

mqKH ld,h-


wfma%,a ui 13 jeks n%yia‌m;skaod wmrNd. 07'40 isg wfma%,a ui 14 jeks isl=rdod mQ¾jNd. 08'28 ola‌jd mqKH ld,h neúka" wfma%,a ui 13 jeks n%yia‌m;skaod Èk wmrNd. 07'40 g m<uqj wdydrmdk f.k ishÆ jev w;ayer wd.ñl j;dj;aj, fh§u o" mqKH ld,fha wmr fldgi ;=< tkï" 13 jk n%yia‌m;skaod rd;%S 2'04 fyj;a 14 jeks isl=rdod Èk mQ¾jNd. 02'04 isg mQ¾jNd. 08'28 ola‌jd my; oela‌fjk whqre jev we,a,Su" .kqfokq lsÍu yd wdydr wkqNjh wd§ wjqreÿ pdß;% úê bgqlsÍu o uekú'

wdydr msiSu-

wfma%,a ui 14 jeks isl=rdod mQ¾j Nd. 05'41 g rkajka meye;s jia‌;%dNrKfhka ieriS W;=re ÈYdj n,d <sma ne| .sks fud,jd .sf;,a yd yl=re ñY% lsßn;la‌ o" w.a.,d iy leú,s j¾.hla‌ o ms<sfh, lr.ekSu uekú'

jev we,a,Su" .kqfokq lsÍu yd wdydr wkqNjh-

wfma%,a ui 14 jeks isl=rdod mQ¾j Nd. 07'05 g iqÿ iy ks,a meye;s jia‌;%dNrKfhka ieriS W;=re ÈYdj n,d ishÆ jev w,a,d .kqfokq fldg wdydr wkqNjh uekú'

ysif;,a .Eu-


wfma%,a ui 15 jeks fikiqrdod Èk mQ¾j Nd. 11'04 g W;=re ÈYdj n,d ysig kq. m;a o" mhg lr| m;a o ;nd ks,a meye;s jia‌;%dNrKfhka ieriS kq. m;a hqI ñY% kdkq o .d ia‌kdkh lsÍu uekú'

රැකී rla‌Id i|yd msg;aj heu-

wfma%,a ui 17 jeks i÷od iqÿ meye;s jia‌;%dNrKfhka ieriS § lsß yd .sf;,a ñY% lsßn;la‌ yd leú,s j¾.hla‌ wkqNj lr mQ¾j Nd. 06'28 g W;=re ÈYdj n,d lsrla‌Id i|yd msg;aj heu uekú'

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය