HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

News  


kekaod oekqj;aju ;sßika udud
ody;a  úhe;s hqj;sh flf,i,dody;a úhe;s hqj;shl jk weh óg u| l,lg by; wef.a uj úiska ñ;a;ksh Ndrhg muqKqjk ,§' ta tu oeßhf.a mshd wld,fha ñh f.dia wef.a ujg weh /ln,d .ekSug fkdyels jQ ‍neúks' oeßhf.a kekaod udud iy
Tjqkaf.a ore fofokd Ôj;a jQfha o tu ñ;a;ksh iu.h'

fï w;r miq.sh Èkfhl wêl reêr jykhla uq,a fldg tu hqj;sh frday,a .; lrk ,§' tys§ tu ;;ajh ms<sn|j úuid isá ffjoHjrekag weh lSfõ fun÷ l;djls'

uu ta f.or k;r fjkak wdjg miafia ududg udj ´fka jqKd' udud fydfrka u‍f.a <.g tkak W;aidy l<;a uu talg leu;s fkdù ta nj kekaodg lsõjd¦ uu ys;=jd t;ekska ta lrorh bjr fj,d ug ta f.or ksoyfia bkak ,efíú lsh,d¦ ta;a udud ;du;a ug tfyu lrorhla lrk nj kekaod biairy ms<s wrf.k kekaodf.a oekqj;a lu Wvu udj n,y;aldrfhka thdf.a lduf¾g .;a;d¦ talg úreoaO jqKdu kekaodg .ykak mgka .;a;d¦ miafia kekaod;a ududg bv§,d nhgu kslï ysáhd' Bg miafia udud ug È.ska È.gu ysf;a yeáhg w;jr l<d'

oeßhf.a m%ldYhg wkqj ;u udud úiska jßka jr ¥IKh lrkq ,eîu ksid weh .eí f.k we;' túg tu udud kekaodf.a o oekqj;alu hgf;au m%foaYfha ;%Sfrdao r: ßheÿrl=f.a u. fmkaùu u; mdkÿr m%foaYfha .íid uOHia:dkhl § wehg .íidjla isÿ lr ;sfí' hqj;sh fuf,i wêl reêr jykhlg ,laj we;af;a bkamiqjh'

flfia fyda frday, u.ska fuu mqj; fmd,sishg ie,lsÍu;a iu. tu udud - kekaod ore fofokdo iu. ;uka mÈxÑ ksjiska w;=reokaj isá;s' tfy;a tu oeßhf.a ñ;a;ksh" tu .íidj isÿl, mqoa.,hd iy Tjqka .íidjg fhduq l< ;%sfrdao r: ßhÿrd w;awvx.=jg f.k ta iïnkaO jeäÿr mÍlaIK Èh;a lsÍug W;=re l¿;r fmd,sish lghq;= lrñka isáhs'


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය