HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

News  


mdi,a hkak neyehs lS isiqjdg
hkakhs n,l< miqj f., je, ,d f.krUqlalk .ín, m%foaYfha mdi,a YsIHfhla fmf¾od ^15od& mdi,a hk nj mjid rUqlalk fmdfydr Th wi, ;snQ je,l f., je,,df.k ñh f.dia ;sfí' ñh f.dia we;s
YsIHhdf.a mshd úY%du ,enQ hqo yuqod ks,Odßfhls' fuu YsIHhdf.a ksfji wi, bl=;a 14od wjux.,H W;aijhla meje;s w;r
tÈk

fuu YsIHhd wi,ajeis ksfjfia jq u<f.or ksid mdi,a f.dia ke;' fmf¾od ^15od& h<s fuu YsIHhd mshdg m%ldY lr we;af;a
wo Èk;a u< f.or ksid mdi,a fkdhk njhs' miqj mshd Èkla u< f.or isá ksid wo Èk mdi,a hk f,i orejdg okajd we;' miqj mdi,g hEug nia r:h ke;s nj mjid wdmiq ksfjig meñK we;'

miqj mshd h<s remsh,a ishhla § mdi,a hk f,i okajd ksfjiska msg;a lr hjd we;' mdi,a im;a;= hq.,h ksjfia oud fmd;a ál fjkqjg idudkH we÷ï lsysmhla f.k Tyq mdi,a ks, we÷fukau ksfjiska msg;aj f.dia we;' fmf¾od ^15od& iji 2'30g muK m%foaYfha msßñ <uhs lsysm fokl= fmdfydr Tfha biaika we,a,Sug .sh wjia:dfõ§ YsIHhd n| máhlska f., je,,df.k isákq oel ;sfí'

fuf,i ñh f.dia we;af;a l=reKE., ksYaYxl uyd úoHd,fha 11 iS mka;sfha
wOHdmkh ,nñka isá j,afmd," .ín," fldgje,a," rUqlalk mÈxÑj isá wis; uOqixl f.orl=Uqr kue;s 16 yeúßÈ mdi,a YsIHfhls'
fuu isiqjd Èú ydks lrf.k we;af;a mdi,a hdug mej;s wlue;a; ksido fjk;a fya;=jla ksido hkak .ek mÍlaIK meje;afõ'
^ouqKqfmd< & pñkao ch,;a&

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය