HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

News  

kdu,ag hidrdg t,aààhg pek,a ÿkak yeá
m%Yak lrkak rkacka óähd ñksiag%s .syska

w,l,xÑhg f,alïf.ka udOH ksfõok


ksfhdacH weu;s rkacka rdukdhl Bfha kdrdfyakamsg ckudOH wud;HxYhg f.dia ;snqfka <Û§ iïu;jQ f;dr;=re oek.ekSfï mk; m%ldrj ,xldfõ rEmjdyskS .=jkaúÿ,s kd,sldj, whs;slrejka .ek úia;r oek.ekSugh'

tu wjia:dfõ w;sf¾l f,alïjßhl yuqjg f.dia
ish wjYH;dj okajd isá wjia:dfõ ksfhdacH weu;sjrhdg wod<

b,aÆïm; mqrjd Ndr fok f,i oekqï ÿka w;r tu wjia:dfõ ldurhg meñKs wud;HxY ks,Odßkshka fofofkl= rkackaf.a m%Yak lsÍug ,la úh' Tjqka rkacka iu. l=¿m.j iskyfiñka we;eï f;dr;=re ,ndÿkafka udOH leurd j,go tu ms<s;=re ksrdjrKh lrñks'

iStiatka kd,sldj hidrd wfíkdhl kug ;snqK nj;a frdydka je,súgf.a kug fkd;snqK nj;a tu wjia:dfõ fy<sorõ flreK w;r kdu,af. kug iDcqj kd,sld b,a,d ke;s kuq;a we;eï mqoa., kï j,g fkdj fldïmeksj, kï j,g kd,sld b,aÆï flfrk njo mejisKs' fï w;r t,aààB ixúOdkh kugo kd,sld ,shdmÈxÑ lr ;sî miqj wfydais jQ nj tu ks,Odßkshka fy<s lrk ,È'

flfia fj;;a fuu wjia:dfõ rkackag fkdlsjhq;=oE ks,Odßkshka wmyiq;djhg m;alrñka m%Yak lr ,ndf.k ;snq njla bka wk;=rej wud;HxY f,alïjrhdf.a yeisÍu ;=<ska m%lg úh' rkacka wud;hxYfhka msgj f.dia ál fõ,djlska ckudOH f,alï;=ud úfYaI udOH yuqjla mj;ajñka ta .ek meyeÈ,s lr ;snqKs'
rkacka b,aÆï m;%h mqrjd b,a,d isá f;dr;=re úêu;a wdldrhg ,ndfokjdo keoao hkak ;SrKh lsÍfuka miq Èk 14la we;=<; tu f;dr;=re ,ndfok nj;a ks,Odßkshka wmyiq;djhg m;a lrñka lsishï flfkl=g f;dr;=re ,nd.kakg yelshdjla ke;s nj;a f,alïjrhd tys§ meyeÈ,s l<d'
tu wjia:dfõ ùäfhdaj my;ska

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය