HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Sobhith Thera  

fidaNs; ysñhkaf.ka miq kd.úydf¾ ix> fNaoh
fldaá fofla fnkaia tl

w;=reoka lshd tla ysñkula fmd,sishg meñKs,s lroa§
jdyfka frmhd¾ tfla &;j ysñ kulf.ka idlaIsmQcH udÿ¿jdfõ fidaNs; ysñhka wmj;aùfuka miq Wka jykfia jdih l< fldaÜfÜ kd. úydrfha fï jkúg Woa.;j we;s ;;ajh fYdapkShh' wmj;aùfuka ysiajQ moúh fjkqfjka ;ju;a úydrdêm;s flfkl= kï lr ke;s fuu úydria:dkfha fidaNs; ysñhka i;=jQ foam< j;alï fjkqfjka  foms,lg fn§  ix>hd jykafia,d l=,,a ld.eksfï

wdrxÑ jßkajr wikakg ,efí'
ñka by; fidaNs; ysñhkaf.a iure mskalula j<lajd,k Widú jdrK ksfhda.hla ,nd.kakgo tla ysñkula fmd,sia meñKs,a,la isÿlr ;snqfka fjk;a lKavdhul lemS fmkSu j<ld,kakgh'
uE;lu jd¾;djQ isÿùu jkafka fidaNs; ysñhka wjikajrg mßyrKh lrñka isá
Wka jykafiag mß;Hd. f,i ,eî ;snqK fldaá 2 l muK jákdlulska hq;a fnkaia r:fha m%Yakhhs'

fuu r:h mkaif,ka w;=reoka njg úydrjdiS Wvq.,lkafoa wdßh r;k ysñhka ñßydk fmd,sishg meñKs,a,la lr ;sfí' ta meñKs,af,ka lshd we;af;a th miq.sh i;sfha fírej, m%foaYfha újdy ux.,Hhl ux., hqj< m%jdyk lghq;= fjkqfjka fhdojd ;snqK njg idlaIshlao ,eî we;s njls' fï .ek fmd,sia úu¾Ykhlao isÿjQ w;r tys§ tu fydag,a n,OdÍkaf.ka tjeks r:hla .ek wdrxÑ fmd,sishg fidhd.kakg neßj f.dia ;snqKs'

fï w;rjdrfha óg udi y;lg muK fmr fuu jdykh ;uka úiska wÆ;ajeähdj i|yd ndr ÿka nj lshñka tu úydrfhau ;j;a iajdóka jykafia kula udOHhg lreKq meyeÈ,s lr we;' kd. úydrfha fmr lS meñKs,a, oeuQ ysñhka isák wimqjg hdno wimqfõu ,e.=ï f.k isák le,”fha fidar; ysñhka lshkafka fnkaia r:h wÆ;ajeähdjg .rdcfhka úYd, ñ,la kshu lr we;s ksid tu uqo,a fidhd.kakd ;=re wÆ;a jeähdj m%udo lr we;s njls'

fuh fmd,sishg isÿl< wi;H meñKs,a,la njo tu ysñhka mjid we;'
mkaif,a we;=f,a isák fofofkl=f.a ikaksfõokhla ke;s lu yd fNaoNskaklu ksid fmd,sish wkjYH m%Yakhlg ueÈjQ nj fuu isoaêfhka wkdjrKh úh'

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය