HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

News  


rejka je,s iEh fv%dka ùäfhda lrkak f.dia
msßi fkdikaiqka l< udOHfõÈhd
nvq;a iu. w;awvx.=jgfv%dak leurd u.ska m%jD;a;s udOHfõ§ka ùäfhda má.; lsÍï isÿ lrkafka kï wjir .ekSï w;HjYH nj miq.sh i;sfha fmd,sia udOH m%ldYljrhd
oekqïÿkafka ;ju Bg kS;suh ;;ajhla ke;s kuq;a bÈßfha§ kS;sh ilik nj mjiñks'
fmd,Sisfha ksis wjirhla fkdue;sj Ndú; l< fv%dak leurdjla iy th yeisrjQ nj lshk udOHfõÈfhl= wo wkqrdOmqrfha§ w;awvx.=jg f.k ;sfí' rejkaje,s uy iEfha

meje;s lmarela mQcdjla wdjrKh lsÍu i|yd meñKs nj lshk fuu udOHfõÈhdf.a fv%dak leurdj .=jkg kxjd we;af;a fmd,sia wjirhlska f;drj nj mejisKs'tu fv%dak leurdj .=jfka tfya fufya ießieÍu meñKs ne;su;=kag ndOdldÍ jq nj;a

Tjqkaf.a YS,uh wjOdkh fjk;l yerjQ nj;a mejiqKq w;r tla wjia:djl rejkaje,s iEfha .eà th ìug jeà we;s w;r tu wjia:dfõ we;eï msßia th krUkakg weojegqK leurdj foig f.dia jglrf.k we;'

fm!oa.,sl rEmjdyskS fiajhl ùäfhda Ys,amsfhl= i;= fuu fv%dak leurdj miqj fmd,sisfha wjOdkhg fhduqù we;s w;r wjir ke;sj Ndú; lsÍu ksid fufia w;awvx.=jg m;aj we;'
wkqrdOmqr fmd,sish isoaêh .ek mÍlaIK isÿ lrhs'
ñka by; yïnkaf;dg we;sjQ fkdikaiqka jd;djrKhla fv%dak leurejlska rE.;lroa§o fmd,sisfha .%yKhg ,laúh'

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය