HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Lester & Sumithra in housing trouble  

f,iag¾ iqñ;%d hqj<g
ksjdi m%Yakhla


f.!rjhg ,lajQ l,d Ys,amS hqj<la jk 98 yeúßÈ wdpd¾h f,iag¾ f–ñia msßia iy iqñ;%d mSßia  hqj< jir 47 la ;siafia Ôj;aj isá nj lshk fld<U älauka mdf¾ l=,S ksji Tjqkag;a fkdokajd tys ysñ lrejka úiska fjk;a
md¾Yjhlg úl=Kd oeóu ksid Tjqka n,j;a wmyiq;djhlg ,laj we;'
tys ienE whs;slre fuu .kqfokqj .ek hqj< oekqj;a lsÍugj;a lghq;= lr ke;s w;r
fuu ixisoaêh .ek Tjqka oekf.k we;af;a ksjfia ,smskhg kS;S{ iud.ulska meñKs ,shqulsks'
fuu ksjfia ysñ lrejkag mSßia hqj< udisl l=,S f.jñka fumuK ld,hla lsisÿ lrorhla fkdue;sj jdih l< nj;a we;eï ms<silr lsÍï mjd ;u úhoñka isÿ lr.;a nj;a mjid we;s iqñ;%d mSßia uy;añh fus wdldrhg wmyiq;djhg ,lalsÍu widOdrkhla nj fmkajd§ we;'


jeäÿr fidhd ne,Sfï§ fuys ysñlrejka fidf,disá kue;s iud.ulg fuu ia:dkh úl=Kd we;s w;r ,smsfhys oelafjkafka bÈßhg l=,shla ,ndfokafka kï tu lghq;a; tu iud.u iu. n,d.kakd f,i;ah'

ta lshk iud.u ;jÿrg;a fuh ksjila f,i mSßia hqj<g mßyrKh lrkakg ,nd fkdfokq we;s nj;a Tjqka jHdmdßl lghq;a;lg fuh fhdod.;fyd;a mSßia hqj<g hk tkux ke;sjk nj;a jd¾;dfõ'

flfia fj;;a fujeks lrorhla .ek Tjqka l,a we;sj oek isáfha kï mSßia uy;añhg wh;aj ;sî miq.shod wf,ú lrk ,o fldaÜfÜ msysá ksjdiho tfia fkdúl=Kd isákakg bv ;snqfka fkdfõoehs weh mjihs'
fuu wdrxÑh ;ju;a f,iag¾ f–ïia mSßia uy;d okafka ke;s nj;a Tyq fuh oek.;fyd;a jhfia yeáhg lïmkhla we;sù udkislj frda.S jkakg bv we;s nj;a mSßia uy;añh fmkajd§ we;'

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය