HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Rathnasiri Wicremanayake passed away  


r;akisß úl%ukdhl iuq.kS


ysgmq w.%dud;Hjrfhl= fukau fcHIaG foaYmd,k{fhl= jQ r;akisß úl%ukdhl uy;d wo oyj,a fld<U wdisß frdayf,a§ wNdjm%dma; úh'

miq.shod widOH ;;ajfhka frday,a m%;sldr ,nñka miqjQ ta uy;d miqj ;rula iqjh ,nd ksjig f.k .sho
kej; frda. ;;ajh

u;=ù wo frday,a .; lr ;snqKs' Tyq ñhhk úg jhi wjqreÿ 83ls'
 Ôj;=ka w;r isá fcHIaG;u foaYmd,{hska w;f<diai w;ßka flfkl= jQ Tyq ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak uy;df.a fcHIaG  WmfoaYljrfhla jYfhka fukau ksoyia  mlaIfha wkqYdiljrfhla f,io lghq;= lf<ah'
taldnoaO úmlaIh ksfhdackh lrk úÿr úl%ukdhl uy;d Tyqf.a mq;%fhls'
wjika lghq;= miqj oekqï fokq ,efí'Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය