HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

News  


fmd,Si úiska fn!oaO ixúOdkj,
uvl,mq .uk kj;hs
(PdhdrEm yd ùäfhda)uvl,mqfõ ixúOdkh flreK jevigykla i|yd .uka .ksñka isá fndÿ n, fiakd iy rdjKd n,h ixúOdkfha idudðlhka msßilg wêlrK ksfhda.hla wkqj tys <Ûd ùug wjir ,nd fkd§u uq,alr .ksñka WKqiqï
;;ajhla yg .eks‚'

tu jevigyk u.ska m%foaYfha iduhg ndOd we;sùfï wjodkula mj;sk nj fmd,sish wêlrKhg oekqï § ;sì‚'

ta nj ie,ls,a,g .;a uvl,mqj iy trdjq¾ wêlrK fndÿ n, fiakd iy rdjKd n,h ixúOdkfha idudðlhkag uvl,mqj Èia;s‍%lalfha we;eï ia:dkj, we;=¿ ùu j<lñka ksfhda. ksl=;a fldg we;'


tu ;ykug fya;= úuiñka uvl,mqj ux.,drdudêm;s wïmsáfha iquk r;k ysñhka we;=¿ msßila k.rfha yria ud¾. Tiafia fm<md,s hdug .;a W;aidyh o fmd,sish úiska j<lkq ,eìK'

fmd,sisfha tu l%shdud¾.hg úfrdaOh m< l< msßi ÿïßh ud¾. yria lr ;sfnk w;r ta fya;=fjka ÿïßh Odjkhg ndOd t,a, jQ nj;a jd¾;d fõ';;a;ajh uevmeje;aùu i|yd tu ia:dkhg fmd,sia úfYaI ld¾h n,ldh yd hqo yuqodj o meñK isáhd'

fï fya;=fjka uvl,mqj ) fmdf<dkakrej m%Odk ud¾.h meh 6 la muK wjysr jqKd'miqj fmd,sish wjir §u;a iu. fndÿn, fiakd ixúOdkh uvl,mqj ux.,drdu úydria:dkh n,d .uka l<d'

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය