HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

News  


fg,sf*daka flda,a isoaêh ksid
fmd,sia mqj;a mqoa.,sl udOHg jefiamiq.shod rg ;=< wdkafoda,khla we;s lrñka fmd,siam;s mQð; chiqkaor iu. weu;s id., r;akdhl m‍%isoaO iNdjl weu;=ula ,nd.ksñka ‘ks,fï w;awvx.=jg fkd.ekSfï ldrKdj’ .ek we;sjQ l;dfjka
miq fmd,sia mqj;a mqoa.,sl udOH fj; iemhSu miq.sh i;sfha isg k;r lr we;ehs jd¾;dfõ'

tlS isoaêh mqoa.,sl udOH j,ska u;=lr oelaùfï m%;sM,hla f,i md¾,sfïka;=j ;=<o l:dnyla we;sjqK w;r wjidkfha fya;= olajd ms<s;=re n¢kakg isÿúh'
miq.sh 18 jkod isg mqoa.,sl udOH úoHq;a ;emE,g fhduq lrk fmd,sia mqj;a k;r lr we;s w;r bÈßhg fmd,sia uQ,ia:dkfha meje;afjk lsisÿ W;aijhlg mqoa.,sl udOH fj; werhqï fkdlrkakg Wmfoia ,eî we;ehso jd¾;dfõ'
flfia fj;;a fuu jdrKh rcfha udOH fj; n,md ke;'

fuu ;SrKh .kq ,enqfõ" fmd,siam;sjrhd"fmd,sia udKav,sl iyldr ksfhdacH fmd,siam;s iy ;j;a ks,OdÍka lsysmfofkl= tlajQ iaùul§ njo jd¾;d úh'

ñka ál l,lg by; fmd,sia udOH m‍%ldYl OQrfha lghq;=o kj fmd,siam;sjrhd hgf;a fjkialulg ,lajQ w;r thska miqj rfÜ wmrdO yd we;eï isÿùï .ek fmd,sia udOH m‍%ldYlf.a ks, woyia oelaùï ksrka;rfhka m<lsÍu kej;S b|ysg muKla m‍%ldY ksl=;a úh'

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය