HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

News  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya
l=Kq msi oeóug yd l=Kq  w;m;.Eug
nqÿrej fhdo,d

bkaÈhdfõ isg f.kajk ,o nqÿrejg ks.djk whqßka uqo%Kh lr ;snQ tam%ka 5000lg wdikak
ixLHdjla iy w;ajeiqï 4000lg wdikak ixLHdjla Bfha fld<U jrdfha§ Y%S ,xld f¾.= Ndrhg

.kq ,enqjd' nqÿrejg ks.djk f,i
l=Kq msi oeóu yd l=Kq  w;m;.Eu i|yd Ndú; jk Wmdx. j,g nqÿrej tlalr ;snqKs'

bkaÈhdfõ ksIamdokh lrk ,o nqÿrej iys; fuu NdKav f;d. ;+;a;=l=äfha isg fld<U jrdh yryd
iaf,dajelshdjg heùug lgh;= fhdod ;snQ nj f¾.= udOH m%ldYl f¾.= wOHlaI O¾ufiak
ly|j uy;d  mejiSh'

fikaÜ fcdaka wd¾la fk!ldfjka fkdjeïn¾ 28 jeksod Y%S ,xldjg ,enqKq nydÆul fuu nqÿrej
iys; NdKav f;d.h ;sì we;s nj uQ,sl f¾.= úu¾Ykj,§ wkdjrKh ù ;sfí'

fï iïnkaOfhka wod< ksIamdok wdh;khg tfrysj lghq;= lrk f,ig bka§h f¾.=jg okajd we;s njo  jeäÿr úu¾Yk lghq;= Y%S ,xld f¾.=fõ wmkhk wxYh u.ska isÿlrk njo jd¾;dfõ'

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය