HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

News  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya
weue;s ,laIauka hdmdf.a  mq;=f.a ,Ekaâ lDI¾ r:hg h;=re meÈlrefjl= hgfõ
& ,laIhla f.jd udre


ud;r Èia;%sla md¾,sfïka;= uka;%S uqo,a rdcH wud;H ,laIauka hdmd wfíj¾Okf.a mq;=ka ;sfokdf.ka 32 yeúßÈ tla mqf;l= Bfha ^18& wÆhu 2'30g muK wêl fõ.fhka mojd.sh nj lshk
,Ekaâ lDI¾ j¾.fha Ôma r:hla fkdie,ls,su;a Odjkh ksid fld<U mqry, úydruydfoaù WoHdkh wi< uydud¾.fha
h;=re meÈhla ymamd we;s w;r ta ksid tys .uka .;a ;reKhdg nrm;, ;=jd, ,nd frday,a .; lr we;'
wk;=rg ,lajQ mxÑldj;a; m%foaYfha mÈxÑlrefjl= nj lshk tu ;reKhdf.a mdohla oeä f,i ;=jd, ,nd ;sfnk nj;a Tyq ta fj,dfõu Bg wdikakfha msysá fld<U cd;sl frdayf,a yÈis wk;=re wxYhg we;=<;a lrk ,o

nj;a jd¾;d jqKs' isoaêfhka miq weu;s mq;%hd m<d .sfha ke;s kuq;a isoaêh f.däka fírd.kakd

wáfhka wk;=rg ,lajQ whf.a {d;s ys;j;=ka iu. l:dnia lr we;' Tyq lshd we;af;a ;udg ,laI 4 l jkaÈ f.úh yels njhs' fï fj,dfõ wf;a ;sfhkafka ,laI 1 la nj lshd tu uqo, {d;Skag ,nd§ we;s Tyq miqj b;sßh f.k tkakï lshd kslau f.dia we;' ta i|yd wem f,i Tyq i;=j ;snQ nj lshk cd;Hka;r ßhÿre n,m;la {d;Ska Ndrhg ;nd f.dia we;'

fuu wk;=r isÿ lrkakg mojd .sh ,Ekaâ lDI¾ j¾.fha Ôma r:h uqo,a wud;HxYhg wh;a tlla jQ w;r wk;=r jQ ia:dkfhau jdykh ;nd weu;s mq;d msgj f.dia ;snqK w;r miqj meh lsysmhlska l=re÷j;a; fmd,sish tu wud;HxY jdykh fmd,sia Ndrhg f.k f.dia ;sfí'

flfia fj;;a ,laI 3la f.k tk nj lshd f.dia isá weu;s mq;d ;ju wdfõ ke;s nj lshñka Bfha ikaOHd ld,fha wk;=rgm;a whf.a {d;Ska fmd,sia meñKs,a,la bÈßm;a lr ;snqfka Tyq wemhg ;nd .sh ßhÿre n,m;o bÈßm;a lrñks'

l=re÷j;a; fmd,sish uÛska bÈß úu¾Yk lghq;= isÿ lrhs'

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය