HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Loading...

News  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya
weue;s ,laIauka hdmdf.a  mq;=f.a ,Ekaâ lDI¾ r:hg h;=re meÈlrefjl= hgfõ
& ,laIhla f.jd udre


ud;r Èia;%sla md¾,sfïka;= uka;%S uqo,a rdcH wud;H ,laIauka hdmd wfíj¾Okf.a mq;=ka ;sfokdf.ka 32 yeúßÈ tla mqf;l= Bfha ^18& wÆhu 2'30g muK wêl fõ.fhka mojd.sh nj lshk
,Ekaâ lDI¾ j¾.fha Ôma r:hla fkdie,ls,su;a Odjkh ksid fld<U mqry, úydruydfoaù WoHdkh wi< uydud¾.fha
h;=re meÈhla ymamd we;s w;r ta ksid tys .uka .;a ;reKhdg nrm;, ;=jd, ,nd frday,a .; lr we;'
wk;=rg ,lajQ mxÑldj;a; m%foaYfha mÈxÑlrefjl= nj lshk tu ;reKhdf.a mdohla oeä f,i ;=jd, ,nd ;sfnk nj;a Tyq ta fj,dfõu Bg wdikakfha msysá fld<U cd;sl frdayf,a yÈis wk;=re wxYhg we;=<;a lrk ,o

nj;a jd¾;d jqKs' isoaêfhka miq weu;s mq;%hd m<d .sfha ke;s kuq;a isoaêh f.däka fírd.kakd

wáfhka wk;=rg ,lajQ whf.a {d;s ys;j;=ka iu. l:dnia lr we;' Tyq lshd we;af;a ;udg ,laI 4 l jkaÈ f.úh yels njhs' fï fj,dfõ wf;a ;sfhkafka ,laI 1 la nj lshd tu uqo, {d;Skag ,nd§ we;s Tyq miqj b;sßh f.k tkakï lshd kslau f.dia we;' ta i|yd wem f,i Tyq i;=j ;snQ nj lshk cd;Hka;r ßhÿre n,m;la {d;Ska Ndrhg ;nd f.dia we;'

fuu wk;=r isÿ lrkakg mojd .sh ,Ekaâ lDI¾ j¾.fha Ôma r:h uqo,a wud;HxYhg wh;a tlla jQ w;r wk;=r jQ ia:dkfhau jdykh ;nd weu;s mq;d msgj f.dia ;snqK w;r miqj meh lsysmhlska l=re÷j;a; fmd,sish tu wud;HxY jdykh fmd,sia Ndrhg f.k f.dia ;sfí'

flfia fj;;a ,laI 3la f.k tk nj lshd f.dia isá weu;s mq;d ;ju wdfõ ke;s nj lshñka Bfha ikaOHd ld,fha wk;=rgm;a whf.a {d;Ska fmd,sia meñKs,a,la bÈßm;a lr ;snqfka Tyq wemhg ;nd .sh ßhÿre n,m;o bÈßm;a lrñks'

l=re÷j;a; fmd,sish uÛska bÈß úu¾Yk lghq;= isÿ lrhs'

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය