HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

NEWS  

jefâ wmafiÜ & nia .euqKq yex.s,d


wo l%shd;aul mqoa.,sl nia r: j¾ckhg ;u ix.uh tla fkdjk nj mejiqjo .euqKq úf–r;ak uy;df.a nia ix.ufha niar: ysñhkag ;¾ck mej;Su fya;=fjka tu j¾ckhg tlaj ;snqKd' 163 nia r: Odjkh lrjk .euqKq
úf–r;akf.a mqoa.,sl jHdmdrhg wh;a nia r:o wo Odjkh lr ke;'
Tyqf.a ùÿre jHdmdrh ^i÷ks .a,dia& msysá kqf.af.dv
yd ksji msysá uyr.ug hdno ia:dk

wi<ska Odjkh jk ud¾. wxl 119" 259" 163" 168" 176" wd§ lsisÿ ud¾.hl mqoa.,sl nia r:o wo fmrjrefõ Odjkh jQfha ke;'
 fï iïnkaOfhka woyia oek.ekSug wjia:d lsysmhl§u .euqKq úf–r;ak uy;d wu;kakg udOH oerE W;aidyh wid¾:ljQfha Tyq ÿrl:kh ´*a lr ;snqk ksidh'
 .euqKq úf–r;ak uy;df.a ksjig f.dia f;dr;=re úuikakg rEmjdyskS kd,sldjla W;aidy lr ;snqK w;r ta wjia:dfõ Tyq mjid we;af;a ;ukag ta ms<snoj woyia oelaùug fkdyels njhs'
fm!oa.,sl nia ysñhkaf.a ix.ufha iNdm;s jYfhka Tyq ieÛjqK ksyv m%;sm;a;shl oeka isák nj ta wkqj fmkS .shd'

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය