HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

New  


ud¾. wk;=re wdrlaIdjg lemjQ ks,Odßhd
;ukaf. Ôma tflka ld¾ folla yemamqjdu
jkaÈ fkdf.jd u. yer,drfÜ ud¾. wk;=re isÿ lr m<dhk wh fjkqfjka yd ud¾. wdrlaIdj fjkqfjka fmkSisáñka ;u jD;a;Sh Ôú;fha lghq;= lrk m%Odksfhl= ;u Ôma r:fhka jdyk folla ymamd wk;=rg ,lalsÍfuka miq u.yeÍfï wmQre mqj;la miq.shod jd¾;d úh'
‘ud¾. wdrla‍Idj ms<sn| cd;sl iNdj ‘ kue;s m%jdyk wud;YxYh hgf;a mj;sk fuu wdh;kfha

m%Odk ks,Odßfhl= miq.shod fld<U kdrdfyakamsg fmd,sia n, m%foaYfha§ Tyq mojdf.k .sh ñÜiqìIs Ôma r:h wmßlaIdldÍ f,i meoùu ksid mdf¾ .uka l< ld¾ r: folla ymamd w,dNydks isÿ lr ;sfí'fï ksid ld¾ foflau miqmi tî keù ;sfnk w;r wk;=ßka ,laI 6 lg wêl njg ;lafiare lr ;sfí'
isoaêh l:dnfyka iu:hlg m;alr.kakd woyiska tu ks,Odßhd jdyk ysñlrejka iu. tu wjia:dfõ l;d lr we;;a tu w,dN tajd meojQ rcfha fiajlhska nj lshk mqoa.,hska b,a,d isá úg miqj u.yerhdfï m%;sm;a;shl isák nj jd¾;d úh'
fï ksid tu fofokd fmd,sia meñKs,a,lao isÿ lr ;sfnk w;r ta .ek fï jkúg kdrdfyakamsg fmd,sisho mÍlaIK wrUd we;'

fuu wk;=r isÿj we;af;a fulS ks,Odßhd fiajh lrk ud¾. wdrla‍Idj ms<sn| cd;sl iNdj Èh;a l< ud¾. wdrlaIK i;sh ;=<§u ùuo úfYaI;ajhls'
‘ieug iqrlaIs; ud¾. moaO;shla we;s lsÍu‘ hk f;audj uQ,sl lrf.k l%shd;aul jk tlu rdcH wdh;kh th nj tu fjí wvúfha i|yka lr ;sfí'
tfiau tu wdh;kh isÿ lrk ld¾h w;r my; tajdo ;sfí'
    y÷kd fkd.;a jdyk j,ska wk;=rg m;a ;eke;a;kag jkaÈ f.ùu'
    ud¾. wdrlaIdj yd ‍ iïnkaê; m%;sm;a;s iy jHdmD;s ms<sn| rchg Wmfoia §u'
    iïnkaê; úIhhka ms<sn| f;dr;=re ialsÍu"m¾fhaIK meje;aùu iy lafIa;% mÍlaIK meje;aùu'

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය