HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Journalist attacked during tense situation at Hambantota Port  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya
kdúl yuqodm;s udOHfõÈfhl=g myr§u
yßÆ jerÈÆBfha yïnkaf;dg jrdfha fiajl Woaf>daIKh mej;s wjia:dfõ Y%S ,xld kdúl yuqodj Woaf>daIlhka úiqrejd yßk wdldrh jd¾;d lsÍug .sh frdIdka È,sma l=udr kue;s ùäfhda leurd udOHfõÈhdg kdúl
yuqodm;s jhsia woañrd,a rùkao% úf–.=Kr;ak mreI jpkfhka neK l< myr §u fï jkúg wdkafoda,khg ,laj ;sfí'
;ud ckudOHfõÈfhl= nj lE.id
ye÷kqïm; fmkajk wjia:djl Y%S ,xld kdúl yuqodfõ m%Odkshd fldg l,siula yd àI¾ghla we|f.k ú;a fkd.e<fmk yeisÍul ksr;jk wdldrh tu isoaêfha má.; jQ ùäfhda j,ska meyeÈ,s fjhs'
kdúl yuqodm;sjrhd ckudOH  yeÿkqïm;g lsisÿ .re irejla fkdoelaùu nrm;, ;;a;ajhla nj

Y%S ,xld ckudOH PdhdrEm Ys,amSkaf.a ix.uh ksfõokhlska okajd we;'

kdúl yuqodfõ iEu ùr l%shdjlau jd¾;d lrk udOH fï wdldrhg fkdi,ld yeÍu mqÿuiy.; njo tys lshefõ'

isoaêhg uqyqK ÿka udOHfõ§ frdIdka ;ud myr lk wjia:dfõ fï wdfõ kdúl yuqodm;s hhs oek isáfha ke;s njo mjid we;'

flfia fj;;a rcfha m%jD;a;s fomd¾;fïka;=fõ wOHlaI fckrd,a wdpd¾h rx. l,xiQßh uy;d fï .ek mjid we;af;a .egqï jd¾;dlrKfha§ ms<smeÈh hq;= wju iodpdrd;aul mshjr wod< udOHfõÈhd úiska meyer yßkq ,en we;s njls'Tyq kdúl yuqod wK fkd;ld £ isàu jrola nj thska yeÛfõ'

wdrlaIl f,alï wdpd¾h lreKdfiak fyÜáwdrÉÑ uy;d lshd isáfha úfrdaO;dfõ fh§ isá fiajlhka úiqrejd yeÍfï§ kdúl yuqodm;sjrhd iy kdúl yuqod Ng lKavdhu lghq;= l< wdldrfha jrola lsj fkdyels jk w;r “udOHhg;a wms lsõjd fu;ekska fmdâvla whska fjkak lsh,d" kuq;a tu udOHfõÈhd tfia lr keye“ hhso Tyq mjid we;' wod< isoaêh iïnkaOfhka mÍlaIKhla mj;ajd jd¾;djla ,nd fok f,i ;uka fmd,sishg okajd we;s nj Tyq mjihs'

isoaêh forK kd,sldj u.ska jd¾;d lr ;snQ ùäfhdaj my;ska

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය