HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Gossip News  

nkaOkd.dr.;jk m%NQjrekag fndre f,v fmkajd
frday,g hjk ffjoHjrhd yiqfõ


miq.sh ld,h mqrd úúO wjia:dj, wêlrK ksfhda. u; nkaOkd.dr.; jk m%NQjreka isr.;jk Èkfhau frday,g hjd isr.;ùfï wñysß w;aoelSu iemmyiq úfõlhla njg
yrjk l%ufõohla mej;s nj fkdryils' idudkH ldrKdjlg Èk lsysmhlg isr.;jk wh muKla fkdj
ur”h oKavkh ,en isr.;jk m%NQka mjd fuu myiqlu w;aú¢kakg iu;aj we;af;a fï ish,a,kag ffjoH ks¾foaYh hhs okajñka fndre f,v wkqu; lrk uqo,g fyda ys;j;alug ffjoH jD;a;sh mdjd fok ffjoHjrfhl= ksidh'
nkaOkd.dr frdayf,a ffjoHjrhl= fï

ish,a,g uq,aj we;s nj  fi!LH weue;s rdð; fiakdr;ak uy;d isÿ l< mÍla‌IKhla‌ u.ska fï jkúg wkdjrKhù ;sfí'
wêlrK ksfhda. u; nkaOkd.dr.; jk m%NQjreka nkaOkd.dr frday,g we;=<;a lsÍu ms<sn|j ielhla‌ u;=jQ nj;a" ta ms<sn| fidhd n,d yeuúgu tu ks¾foaYh ,ndfok wh ljqo lshd jd¾;djla‌ ;ukag ,eî we;s nj;a" fi!LH weue;s rdð; fiakdr;ak .ïmy mej;s iaùul§ fufia lshd isáfhah'

¶nkaOkd.dr frday, whs;s nkaOkd.dr fomd¾;fïka;=jghs' frday,g wjYH ffjoHjreka ,nd fokafka fi!LH wud;HdxYfhka' nkaOkd.dr frdayf,a isák tla‌ ffjoHjrfhla‌ wêlrK ksfhda. u; nkaOkd.dr.; jk m%NQjreka iuÛ iïnkaO;d mj;ajkjd' tu m%NQjreka nkaOkd.dr frday,aj,g we;=<;a lsÍug mshjr .kakjd' fï ms<sn| ug jd¾;djla‌ ,eî ;sfnkjd' th mokï lrf.k mÍla‌IKhla‌ isÿ lsÍfuka miq oeä l%shdud¾. .kakjd'¶

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය