HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Wimal Kumara De Costa funeral  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya
úu,a l=udr o fldia;df.a
wjux.,Hhg fï jk;=re l,dlrejka lsisfjl= kE


miq.sh flá ld,h we;=<; úch kkaoisß"wdpd¾h wurfoaj fukau úu,a l=udr o fldia;do wm w;ßka iuqf.k f.dia ;sfí' rislhskaf.a is;a ii, l< fuu úfhdaùï
ta ta wh isá lafI;% j,g oekS we;af;a fjkia f,il ùu woykakg wmyiq ;;ajhls'
úu,a l=udr o fldia;d ldg;a ‘upx‘ lshdf.k l;dlrk fmd<fõ mh.id isá l,dlrefjls' Tyqf.a wd¾:sl .egÆ yuqfõ udOH bÈßfha ta .ek l;d l< miqj miq.sh rch iufha ksjilao ,nd§ ;sìKs' flfia fj;;a Tyqf.a urKska miq Tyq fjkqfjka l,dlrejkaf.a hhs lshk lsisÿ ix.uhla ;nd tlÿ l,dlrefjl= wjux., ksjig
fkdmeñ”u wNd.Hhls'
fldia;d uy;df.a ìßh f¾Kqld ta .ek fufia lshd we;'
~uy;auhd ñh.syska ;snqfKa 20 jeksod miajrefõ' t;eka isg ta nj udOHh Tiafia m%pdrh jqKd' tfy;a 21 jeksod oj,a jk;=re;a lsisu l,dlrefjla wdfõ kE' ta jqKdg thd wm iuÛ yeuodu i;=áka isáhd'  uy;auhdf.a

wNdjh .ek wid fï fudfyd; jk ;=re rislhka ÿrl;k weue;=ï fokjd' úYd, msßila fï ia:dkhg wdjd' tfy;a uy;auhd Ñ;%mg" kdgH" úYd, m%udKhlg iïnkaO ù isáh;a lsisu Ys,amsfhla wdfõ ke;s tl .ek ug ÿlla oefkkjd'‘
fldia;d uy;df.a mq;a fjkqr lùka fufia lshd we;'
‘rislfhda yefrkakg lsisu l,d Ys,amsfhla fuf;kag wdfõ kE' wfma ;d;a;d l,d Ys,amsfhla jqKdg uqo,a yïn flf<a kE' uqo,a ;sfhk wÆ;ska keÛS tk k¿ ks<shkag muKhs m%ùK Ys,amSka jqj;a Wojq lrkafka' ta .ek kï oefkkjd f,dl= fõokdjla'‘
yeg ye;a;Ej oYlj, ߧ ;srh j¾Kj;a l< risl is;aj, iskdj" Wmydih" ÿl" l÷< is;a;ï l< úu,a l=udr o fldia;d uy;df.a wNdjfhka miq we;sj ;sfnk ;;ajh fYdapkShh'

úu,a l=udr o fldia;d uy;df.a foayh fld<U 8 fíia,hska mdf¾ isxymqr fojeks wÈhf¾ wxl 70$39$3$1 ksfjfia uyck f.!rjh i|yd ;ekam;a lr ;sfí' foayh fyg ^23od& fmrjrefõ ck;d Wmydrh fjkqfjka fld<U 7 fn!oaOdf,dal udjf;a iqo¾Ys Yd,dfõ ;ekam;a lsÍfuka miq miajre 4'00g fnd,a, lk;af;a§ wjika lghq;= isÿ flf¾'

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය