HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

VAT increase  
jeÜ noao 15% jeäùu wo ^1& isg
ÿrl:k .dia;="fi!LH fiajd
lsßmsá" úÿ,s WmlrK j,g nÿ

&nÿ ke;s NdKav 82 la

miq.shod md¾,sfïka;=fõ § iïu; jQ tl;= l< w.h u; nÿ ^jeÜ& iy cd;sh f.dvke.Sfï nÿ ixfYdaOk wo ^01& isg l%shd;aul jkq we;' jeÜ noao
11% isg 15% olajd by< hkq we;'
ÿïjeá" u;ameka" ÿrl;k fiajd" úÿ,s WmlrK" iqj| ú,jqka" wdNrK iy lsßmsá yd fi!LH fiajdjkays ffjoH .dia;=" úfYaI{ ffjoH .dia;=
^pek,a fiajd we;=<;aj&"

frday,a ldur .dia;= jeÜ noaog hg;a lr we;'  ksjdi úls”u jeÜ noafoka ksoyia fõ'
ÿrl;k ikaksfõok fiajd iy úÿ,sh cd;sh f.dvke.Sfï noaog hg;a lr we;' flfia jqj;a cd;sh f.dvke.Sfï noao mekùfuka úÿ,s ì,g n,mEula fkdue;'
fï w;r jeÜ noaog wod< fkdjk NdKav ,ehsia;=jlao kï lr we;' tajd my; mßÈh'


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය