HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Rauf Hakeem speaks about water bill  


c, .dia;= jeä lf¾ nksia f.ähl .dklghs b;ska wehs l,n,
& weu;s ylSïmiq.sh whjeh fhdackd wkqj c, .dia;=j ishhg 30 lska by< oeófï ;SrKh fï jkúg fjkia lrkakg ckm;s ;SrKh lr ;sfnkafka thg tfrysj mekke.s úfõpk fuya;=fjks'

c, iïmdok weu;sf.a woyia wkqj ta jeäùu úYd, .Kkla fkdjk w;r ojilg nksia f.ähla ñ,g .ekSu i|yd thg jeä ñ,la f.jk nj Tyq lshhs' Bfha ^16& md¾,sfïka;=fõ § meje;s leìkÜ ;SrK oekqï§fï m%jD;a;s idlÉPdjg tlafjñka Tyq fufia lshd we;'

‘fï jk úg c, iïmdok uKav,h mdvq ,nk wdh;khla fkfï' ta;a c, .dia;= ixfYdaOkhla isÿ fkdl<fyd;a ,nk jif¾ § remsh,a ì,shk 9l mdvq ,nkjd'
 ,Sg¾ 15000la ,nd§u fjkqfjka fï jk úg remsh,a 310l uqo,la jeh lrkjd' .dia;= ixfYdaOkh th remsh,a 540la njg m;a lr ;sfnkjd'fï jeäùu yryd Èklg remsh,a 18la jeks iq¿ uqo, ;uhs jeh jkafka' ta uqo, is.rÜgqjla yd nksia f.ähla ñ,§ .ekSug jehlrk ñ,g;a jvd wvq uqo,la' ,Sg¾ 15000la jeks w;s úYd, c, m%udKhla msßisÿ fldg ksjig u f.k;a §u i|yd bÈßfha § remsh,a 540l uqo,la whlsÍug idOdrK hehs is;d fuu .dia;= ixfYdaOkh isÿ lf<a'‘

 fuu kj ixfYdaOkh ms<sn|j leìkÜ uKav,fha § idlÉPdjg nÿkaj we;s w;r ;%S mqoa., lñgqjla m;afldg ta ms<sn|j h<s i,ld ;SrKhla .kakg kshñ;h'

 

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය