HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

News  


rcfha frday,a j, orejl= ìys lroa§ ;j;a ldka;djlg <. bkak wjir

fi!LH wOHhk ld¾hdxYfha miq.shod ^03od& meje;s Y%S ,xld mrdckau úfYaI{ ffjoHjrekaf.a ix.ufha udOH iïuka;%Kh wu;ñka uydpd¾h
fyauka; fiakdkdhl mjid we;af;a"
orejl= ìyslrk wjia:dfõ Ñ;a; ffO¾hh jeälsÍfï wruqKska iEu .¾N” ldka;djlgu ;uka leue;s ldka;djla iQ;sld.drhg le|jd .ekSu i|yd wjia:dj ysñlr fok njhs'
 fld<U ldi,a ldka;d frdayf,a m%ij yd kdßfõo úfYaI{ ffjoH uydpd¾h fiakdkdhl jeäÿrg;a lshd isáfha
j¾I 2008 isg ldka;d

iydhsldjla le|jd .ekSu i|yd .¾N” ldka;djlg wjia:dj ysñlr§  we;s nj yd  2011 isg fi!LH wud;HdxYfha Wmdh ud¾.sl ie,eiaug fï whs;sh ,nd§u we;=<;a lr we;s njls'
fï wk.s whs;sh ,nd .kakd f,i iEu .eìks ldka;djlgu wkqn, §u fuu jif¾§ §m jHdma;j isÿlsÍug n,dfmdfrd;a;= jk nj mejeiQ Tyq tu wjia:dj m%fhdackhg .kakehs .eìks ldka;djkaf.ka b,a,Sulao flf<ah'
fï olajd mqoa.,sl frday,aj, .eNsKs ujf.a ieñhdg tjeks wjia:djla ysuqjqjo rcfha frday,aj,g tjeks wjia:djla m%dfhda.slj ,eî ;snqfka ke;'

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය