HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

News  


;%S frdao l=,S r: meoùu
35 by< whg muKla
iSud lrk kS;shla


miq.sh ld,fha ,xldfõ ;%S frdao r: Ndú;h ud¾. ;onohg fya;=jk nj mjiñka uqo,a weu;sjrhd thg wêl nÿ tlalf<a tajdfha ñ, jeäfjkakg yer wf,úho my; ouñks'

fï jkúg ;%S frdao r: iïnkaO ixialD;sh ksid u;=jk iudc m%Yak .ek rch l,amKd lrñka isák nj
jd¾;dfõ'
;reK Y%u n,ldh ;%sfrdao r: l=,S lshdj flfrys fhduqùu

Tjqkaf. Y%uh jeo.;a ld¾h flfrys fhduq lrjd .ekSug wjysrj we;sjd fiau fuu lshdj ksid iudc ;;ajh my; jeà wkd.; ;reK mrmqr wfmalaId Nx. msßila f,i j¾Okh fjñka mj;sk njg ,eî ;sfnk iudc o;a; mokï lrf.k Tjqkaj fuu ;;ajfhka uqojd .ekSfï Wmdh ud¾. flfrys rch l,amKd lr ;sfí'

ta wkqj Tjqka ;%S frdao lshdjg hdfuka je<ela‌ùug jhi wjqreÿ 35 g wvq ;reKhka tu lshdfõ ksr; ùu ;ykï lsÍu' bÈß whjeh fhdackdj,sfhka fhdackd flfrkq we;ehs rcfha wdrxÑ ud¾. lshd isà'

flfia fj;;a ksjfia Ndú;hg jdykhla f,i ;%S frdao Ndú;h fuys§ iSudjkag ,lalr ke;'
l=,S ;%sfrdao r: iy ksjfia lghq;=j,g Ndú;d flfrk ;%sfrdao r: jYfhka j¾.SlrKh lsÍfï l%uhla y÷kajd§ by; lS kS;s mkjkakg oekgu;a ie,iqï ilia lr we;ehso jd¾;dfõ'


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය