HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

News  


Wvqfõ ysñf.a we,ka ue;sKshdrdu mkaif,a
Wfoag Wfoag wefyk ioao .ek
ñ,skao we;=¿ wi,ajeishkaf.ka meñKs,smQcH Wvqfõ Oïudf,dal ysñhka jevjdih lrk fld<U 5 we,ka ue;skshdrduh fj;ska WoEikg wefik l¾K lfGdar Yío bjid.; fkdyels nj olajñka wi,ajdiSka úiska meñKs,a,la f.dkq lrkq ,en Bfha úNd. úh'
fuu wi,ajdiSka w;r ysgmq fld<U Èia;%sla uka;%Sjrfhl= yd weu;sjrfhl= jk ñ,skao fudrf.dvo isáfhah'
;uka fld<U 05" we,ka ue;skshdrdu úydria:dkh wi, mÈxÑlrejka nj;a" WoEik my;a yh;a w;r ld,fha§ b;du;a wêl Yíohlska hqla;j tu úydria:dkfha Yío úldYk hka;% Ndú; lr iSã ;eá m%pdrh lrkq ,nk nj;a tu meñKs,af,a i|yka lr we;'

fuh m%foaYjdiSkaf.a udkisl;ajhg yd fi!LHhg wys;lr jk w;r" orejkaf.a mdvï lghq;=j,g ndOd" ysiroh" udkisl wd;;sh" wêl reêr mSvkh we;sùfï wjodku we;sjk neúka tu mSvdj
ueඬmeje;aùfï ksfhda.hla ,ndfok f,i meñKs,slrejka wêlrKfhka b,a,d we;'

ysgmq wud;H ñ,skao fudrf.dv uy;d we;=¿ mia fokl= úiska we,ka ue;skshdrdudêm;s mQcH Wvqfõ Oïudf,dal ysñhkag tfrysj fld<U ufyia;%d;a wêlrKfha§ fï iïnkaOj lreKq fy<s lr ;snqfka 1979 wxl ^15& ork wmrdO kvq úOdk ix.%y mkf;a 136 ^1& ^wd& j.ka;sh hgf;a 98 ^1& m%ldrj th j<lajd,k f,i b,a,ñks' kvqj ,nk 06 jeksod kej; le|ùug kshñ;h'

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය