HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

News  


nïn,msáfha leïm¾ jEka tfla
cx.u .Ksld uvu udÜgqksjdihl fuka we|ka l=iais wdÈfhka iukaú; leïm¾ jEka f,i y÷kajk lEïma hdfï§ Ndú; lrk iqfLdamfNda.S jEka r:hla cx.u .Ksld uvula njg m;a lrjd ta ;=< .Ksldjka weiqrg .ekqï lrejkag wjia:dj i,id§ula
nïn,msáh ‍fmd,sish u.ska fldgqlrf.k ;sfí'

§¾> ld,hl isg nïn,msáh m%foaYfha ießierE fuu jEka r:hg úfoaYslhska fukau foaYsh .ekqï lrejkag meñK fiajh ,ndf.k ;snqK w;r fmf¾od   wÆhu 4'00 g muK nïn,msáh"


tñ,avd mgqu. wi,§ fuu r:h jeg¨ fmd,sish cx.u .Ksld uOHia:dkh mj;ajdf.k .sh ;eke;a;d iy .Ksld jD;a;sfhys kshe¿Kq ldka;djka ;sfokl= jEka r:h ;=< isáh§ w,a,df.k we;'
w;awvx.=jg m;a .Ksld jD;a;sfhys kshe¿Kq ldka;djka ñkafkaßh" Wvj,j" l=Kavid‍f,a hk m%foaYj, mÈxÑ 23" 27" iy 28 hk jhia iSudjkaj, miqjk ldka;djka nj fmd,sish i|yka lrhs'
Tjqka remsh,a 5000 l muK uqo,lg wf,ú l<  nj mÍlaIKj,§ fy<s ù we;'

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය