HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Loading...

news  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya

mqoa.,sl wxYhg i;s wka;fha Èk folu ksjdvq
rdcH wxYfha fiajd wdrïNl fõ,dj kuHYS,S jk ,l=Kq


bÈßfha§ rcfha iy mqoa.,sl wxYfha ld¾hd, fõ,djka iïnkaO fjkialï lsysmhla isÿ lsÍug kshñ; nj rcfha wdrxÑ fy<s lrkjd'
fï olajd fndfyda mqoa.,sl fiajd ia:dkj, i;s wka;fha ksjdvq ,nd §fï§
fikiqrdod jrejla jev l< hq;=h hk fldkafoaish rch ueÈy;aù fjkia lrkakg kshñ; w;r
fiajlhkag n,mdk kS;sÍ;s wkqj i;sfha Èkj, i;shg meh 45 la Y%uh ,ndf.k i;s wka;fha fikiqrdod yd bßod folu ksjdvq ,nd§fï l%uhla f,i th fjkia lrkakg kshñ;h'
fï w;r miq.sh Èkj, rcfha ld¾hd, fõ,dj .eko hï hï ixfYdaOk idlÉPdjg n‍÷ka úh' fld<U yd ;odikak k.rj,


WoEik mj;sk wêl ud¾. ;onoh fya;=fldg rcfha ld¾hd, jev ksis mßÈ wdrïN lsÍfï .egÆ mekke.S ;sîu;a mudjk fiajlhka ksid Y%uh wmf;ahdu wêl ùu;a ksid kuHYS,S fõ,djla rcfha fiajlhskaf.a fiajd wdrïNh i|yd ,ndfokakg fhdackd ù ;sfí'

ta wkqj Wfoa 10 olajd leu;s fõ,djl rcfha fiajlhskag ld¾hd,hg jd¾;d lsÍug yels jk w;r Wmßu 10 fõ,djg meñfKk fiajlhd ish ffoksl fiajd ld,h jk meh 8 iïmQ¾K lr iji 6 olajd £ isg fiajh wjika lsÍu tu fhdackdjhs'

flfia fj;;a fuu fiajd wdjrK l%ufõoh we;eï ld¾hd, fiajdjka i|yd m%dfhda.sl fkdùu u; fï .ek fldkafoais iys;j i,ld n,kakg kshñ; njo jd¾;dfõ' flfia kuq;a rcfha fiajlhkaf.ka i;shlg meh 40 Wmßu fiajdjla ,nd.ekSu rcfha wfmalaIdj jk njo jd¾;d úh'
óg wu;rj isÿ lrkakg hk ixfYdaOk w;r rcfha fldka;%d;a mokfï fiajlhkaf.a wju fiajd fhojqï ld,h udi 6 isg wjqreoao olajd §¾> lrkakg kshñ;h'

,nk jif¾ isg rcfha ld¾hd, wdrlaIl"msßis÷ lsÍï"wdmk Yd,d iy m%jdyk wxY j, fiajlhka ksYaÑ; .Kklg iSud mekùfï pl%f,aLhlao ksl=;a lsÍug kshñ; nj jd¾;dfõ'

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය