HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

news  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya

mqoa.,sl wxYhg i;s wka;fha Èk folu ksjdvq
rdcH wxYfha fiajd wdrïNl fõ,dj kuHYS,S jk ,l=Kq


bÈßfha§ rcfha iy mqoa.,sl wxYfha ld¾hd, fõ,djka iïnkaO fjkialï lsysmhla isÿ lsÍug kshñ; nj rcfha wdrxÑ fy<s lrkjd'
fï olajd fndfyda mqoa.,sl fiajd ia:dkj, i;s wka;fha ksjdvq ,nd §fï§
fikiqrdod jrejla jev l< hq;=h hk fldkafoaish rch ueÈy;aù fjkia lrkakg kshñ; w;r
fiajlhkag n,mdk kS;sÍ;s wkqj i;sfha Èkj, i;shg meh 45 la Y%uh ,ndf.k i;s wka;fha fikiqrdod yd bßod folu ksjdvq ,nd§fï l%uhla f,i th fjkia lrkakg kshñ;h'
fï w;r miq.sh Èkj, rcfha ld¾hd, fõ,dj .eko hï hï ixfYdaOk idlÉPdjg n‍÷ka úh' fld<U yd ;odikak k.rj,


WoEik mj;sk wêl ud¾. ;onoh fya;=fldg rcfha ld¾hd, jev ksis mßÈ wdrïN lsÍfï .egÆ mekke.S ;sîu;a mudjk fiajlhka ksid Y%uh wmf;ahdu wêl ùu;a ksid kuHYS,S fõ,djla rcfha fiajlhskaf.a fiajd wdrïNh i|yd ,ndfokakg fhdackd ù ;sfí'

ta wkqj Wfoa 10 olajd leu;s fõ,djl rcfha fiajlhskag ld¾hd,hg jd¾;d lsÍug yels jk w;r Wmßu 10 fõ,djg meñfKk fiajlhd ish ffoksl fiajd ld,h jk meh 8 iïmQ¾K lr iji 6 olajd £ isg fiajh wjika lsÍu tu fhdackdjhs'

flfia fj;;a fuu fiajd wdjrK l%ufõoh we;eï ld¾hd, fiajdjka i|yd m%dfhda.sl fkdùu u; fï .ek fldkafoais iys;j i,ld n,kakg kshñ; njo jd¾;dfõ' flfia kuq;a rcfha fiajlhkaf.ka i;shlg meh 40 Wmßu fiajdjla ,nd.ekSu rcfha wfmalaIdj jk njo jd¾;d úh'
óg wu;rj isÿ lrkakg hk ixfYdaOk w;r rcfha fldka;%d;a mokfï fiajlhkaf.a wju fiajd fhojqï ld,h udi 6 isg wjqreoao olajd §¾> lrkakg kshñ;h'

,nk jif¾ isg rcfha ld¾hd, wdrlaIl"msßis÷ lsÍï"wdmk Yd,d iy m%jdyk wxY j, fiajlhka ksYaÑ; .Kklg iSud mekùfï pl%f,aLhlao ksl=;a lsÍug kshñ; nj jd¾;dfõ'

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය