HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Karu Jayasuriya younger daughter Indira dies in cancer  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya
jir 9 la ;siafia ms<sldfjka fm¿K
l;dkdhl lref.a nd, ÈhKsh bkaÈrd Ôú;h yer hhsl;dkdhl lre chiQßhf.a nd, ÈhKsh jk bkaÈrd chiQßh äl¾ uy;añh Bfha tx.,ka;fha§ wjdikdjka; f,i wvq jhiska Ôú;h yer .shd' ñh hk úg wef.a jhi
40 ls'
wef.a wjdikdjka; urKhg fya;= jQfha jir 9 la ;siafia wehg je<£ ;snqK mshhqre ms<sld frda. ;;ajhhs'
fld<U Ydka; ì‍%cÜ lkHdrduh yd foaú nd,sld úoHd,j, wdÈ isiqúhljQ weh
wd¾:sl úoHd lafIa;‍%fhka jeäÿr wOHdmkh tx.,ka;fha§ isÿ lr ;snqKd' miqj trg§ uqK .eiqK iqÿ cd;sl udáka äl¾ iu. weh újdyù orejka fofofkl=o ,nd ;snqKd'

2007 jif¾§ mshhqre ms<sld frda. ;;ajh je<£ we;s nj weh y÷kd.kakd úg orejka ,eî ;snqfka ke;'m‍%;sldr j,ska udi lsysmhlska mshhqre ms<sld frda. ;;ajfhka iïmQ¾K iqjh ,nd we;s nj mila lrf.k weh whsùt*a m‍%;sldr C%ufhka
wef.a m<uq ore Wm; 2012 id¾:lj isÿ l< w;r Tjqka m<uq ÈhKsh iu. ikaf;daIfhka ld,h .; l<d' kej; 2015 fojk ore Wm; fjkqfjka Tjqka l,amKd l< w;r whsùt*a m‍%;sldr C%ufhka tjr Tjqkg ,enqfka msßñ orefjls'
bkaÈrd ms<sldfjys Nhxlr w;aoelSu wNsfhda.hla lrf.k orejka ,nkakg ;rï jdikdjka;shl ùu .ek tx.,ka;fha mqj;am;a mjd jd¾;d m< lr ;snqfka fï w;rjdrfhah'

kuq;a wkfmalaIs; f,i fojk orejd ,eî udi 7 la muK .;fjoa§ weh frda. ;;ajfhka T;am< jqKd'ksoka.;j w;=reokajQjd hhs is;+ ms<sld frda. ,laIK weh flfrka h<s u;=jqKd' flfia fj;;a fojk orejd fjkqfjka wef.ka bgqúh hq;= fndfyda foa weh bgq lr wjikajQ miq tu frda. ,laIK u;=ùu ksid wehg iekis,a,la we;sjqK njo weh mqj;am;a j,g mjid ;snqKd'
ld,h flfuka .;jqfka wef.a Ôú;h wysñ jk njg wehgu oefkk foaj,a isÿfjñks' ;ud urKhg m;ajk nj oekf.k weh wka;su leu;s m;‍%ho ,shd ;snqK w;r wjika lghq;= tx.,ka;fha flkaÜys nDï,s .ïudkfha wef.a ksjfiau isÿ lrkakehso weh b,a,d ;snqKd'
wef.a wjika lghq;= fjkqfjka l;dkdhl lre chiQßh we;=¿ mjqf,a wh tx.,ka;h n,d msg;aj f.dia we;'

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය