HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

world childrens day  


f,dal <ud Èk ieureu 2016
wo úfYaI biõ iy §ukdTlaf;dan¾ 01 wog fhfok f,dal <ud Èkh ksñ;s lrf.k úfYaI §ukd ila rgmqrd úúO ia:dkj, C%shd;aulh'
foysj, i;afjdaoHdkfha w,s m‍%ix.h yd mskakj, w,s wkd:d.drfha w,s keröu l=vd orejkag fkdñ,fha
,nd§ we;'
tfukau wo Èkfha fld<U úydruydfoaù WoHdkfha" wd¾flaÙ bkaäfmkavkaia l,dmfha <ud Èk ieureï wjia:d oji mqrd ixúOdkh lr we;'
fï w;r mjqf,a ieug iyNd.S úh yels ùÈ wdydr ri ú£fï"
Ñ;‍% ks¾udK keröfï wjia:djla
‘BÜ iaà‍%Ü iStïî’ kñka fld<U l,d Njk wi< ùÈfha rd;‍%S 10 jk;=re meje;afõ'
fï w;r wo fla't*a'iS wjkay,lska <ud wdydr fõ,la .;aúg fgdahs tlla yd whsia C%Sï fldaka tlla fkdñf,a ,efí'
wo WoEik isg iji olajd je,a,j;a; fijka iafgdaÍia f.dvke.s,af,a <ud ú,dis;d oelau"ks¾udKd;aul C%shdldrlï" k¾;k fõÈld"f.aïia yd f,f.da C%shdldrlï meje;afjk w;r tys idmamqj, ish¨u <ud we÷ï ishhg 25 lska wvqjg wf,ú flf¾'

wo fld<U wd¾'ta' o ue,a udjf;a ‘o uEka yegka *sIa udlÜ’ jeäysá wfhl= wdydr .;a úg ish¨u l=vd orejkaf.a wdydr fõ, fkdñf,a ,ndfohs'
,sn¾á ma,did n;a;ruq,a, l=reKE., cd we, msysá fgdahs ,hn‍%ß u.ska <uqkag fi,a,ï nvq .ekSfï§ wo ishhg 30 l úfYaI jÜgï ,ndfoa' tfiau nïn,msáfha lsÙ,aia wekaÙ fgdhsia bkag¾keIk,a by< jákdlñka hq;a ’*sI¾ m‍%hsia’ ksuejqï wo Èk ishhg 25 lska wvq lr ,ndfoa'

tfiau we÷ï we÷ï wdh;kfha ish¨u <ud we÷ï j,g wo Èkfha ishhg 10 l jÜgula ,efí'
fkdñ,fha úúO j¾Kj,ska orejkaf.a uqyqKq mdglr fok biõjla wo oji mqrd ish¨u .a,sÜia ksñ we÷ï y,aj,§ isÿ flf¾'
wo rd;‍%S 7g kdrdfyakamsg Ñ;‍%d f,akays úfYaI wjYH;d we;s orejka iqrl=ï uOHia:dkh tu orejka iu. mj;ajk m‍%ix.hla ,ekfrda,a ifydaorhska"iñ;d uqÿkafldgqj"Tgdrd .=Kj¾Ok wd§kaf.a iyNd.S;ajfhka ìfIdma úoHd,fha§ meje;afõ'

f,dal <ud Èk ks, ieureï W;aijh wo lE.,a, Ydka; fcdaima nd,sld úoHd,fha§ mj;ajkakg kshñ;h'
wo Èk <uqka fjkqfjka rEmjdyskS kd,sld ilu úúO <ud jevigykao bÈßm;a lr ;sfí'

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය