HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Loading...

Upeksha  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya
fkdjeïn¾ w.È ÿfjla ;ud ,efnkak bkafk
wdfh foaYmd,fka lrka kE
ta;a fokjl ydñfka jf.a uefrklx r.mdkj

WfmalaId iaj¾Kud,S


ks<shl fukau foaYmd,k pß;hla jqK WfmalaId iaj¾Kud,S ,nk udifha w. oreM, wfmalaIdfjka fï Èkj, ksjfia ld,h .; lrkjd'
wehg l=¿÷f,a WmÈkakg kshñ; .eyeKq orefjl= nj;a weh bÈßhg
uq¿uKskau foaYmd,kfhka bj;ajk nj;a
miq.sh i;s wka; mqj;am;lg fy<s lr ;snqKd'
weh ta .ek lshQ úia;rh fufiah'
‘fï ldf, fjko jf.a kï fkfï' yßu fjkia úÈyg .; fjkafka' ux È.gu jev l< flfkla' i,a,s fydhkak mdi,a hk ldf,
b|kau úúO jev lrd' kuq;a ,nk udfia ^fkdjeïn¾& w. orejd ,efnkak kshñ; ksid ug fï ojiaj, f.orgu fj,d bkak isoaO fj,d' yßu md¿hs'lïue,shs'
mqxÑ wuq;af;la f.org tkak ;shk w;aoelSu w¨;a tlla ksid ta .ek isysk ujñka n,dfmdfrd;a;= iys;jhs bkafka' ialEka mÍlaIKfhka oek.;a; úÈyg ug ,efnkak bkafka ÿjla' ta ksid frdai mdáka we÷ï tfyu yod.;a;d' f.dvla {d;Skaf.ka ;E.s;a ,enqKd' ore Wm;g iQodkï fjkak úia;r wka;¾cd,fhka ne¨jd' wo ldf, fï foaj,a lroaÈ lfå yßhg ffjj¾K foaj,a ;shkjdfka' wmg ta ldf, lrmq wh lrk foaj,ska oYuhhs lrkak ;sfhkafk'

ÿfjla ,efnkak bkak nj oek.;a;du uy;a;hd f.dvla i;=gq jqKd' wïu, kï leu;af;ka ysáfh mqf;l=g'ta;a ljqre ,enqK;a thd ksfrda.S hym;a orefjla fjkakhs  ´k' thd ljoyß fyd| wkd.;hla ,nkak  ´k' rx.k Ys,amSkag ,xldfj ;sfhkafk wvq ms<s.ekSula ta ksid thd tfyu fkdfjkj kï ux leu;shs'

fudkj jqK;a ÿj ,enqkg miafi ux wdfh rÛmdkak tkjd' fokjl ydñfka jf.a ux uefrk;=rd
rÛmdkjd'ta;a yeu tllgu tk tlla kE'f;dar.;a; tajfh ú;rla b£ú'
ux wdfh foaYmd,fka lrka kE' uf. wdik ixúOdhl lu ke;sfjoaÈ;a ug .dKla oekqfk kE' ux bÈßhg uq,a;ek fokafk uf.a orejg mjq,g ú;rhs’

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය