HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Upeksha  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya
fkdjeïn¾ w.È ÿfjla ;ud ,efnkak bkafk
wdfh foaYmd,fka lrka kE
ta;a fokjl ydñfka jf.a uefrklx r.mdkj

WfmalaId iaj¾Kud,S


ks<shl fukau foaYmd,k pß;hla jqK WfmalaId iaj¾Kud,S ,nk udifha w. oreM, wfmalaIdfjka fï Èkj, ksjfia ld,h .; lrkjd'
wehg l=¿÷f,a WmÈkakg kshñ; .eyeKq orefjl= nj;a weh bÈßhg
uq¿uKskau foaYmd,kfhka bj;ajk nj;a
miq.sh i;s wka; mqj;am;lg fy<s lr ;snqKd'
weh ta .ek lshQ úia;rh fufiah'
‘fï ldf, fjko jf.a kï fkfï' yßu fjkia úÈyg .; fjkafka' ux È.gu jev l< flfkla' i,a,s fydhkak mdi,a hk ldf,
b|kau úúO jev lrd' kuq;a ,nk udfia ^fkdjeïn¾& w. orejd ,efnkak kshñ; ksid ug fï ojiaj, f.orgu fj,d bkak isoaO fj,d' yßu md¿hs'lïue,shs'
mqxÑ wuq;af;la f.org tkak ;shk w;aoelSu w¨;a tlla ksid ta .ek isysk ujñka n,dfmdfrd;a;= iys;jhs bkafka' ialEka mÍlaIKfhka oek.;a; úÈyg ug ,efnkak bkafka ÿjla' ta ksid frdai mdáka we÷ï tfyu yod.;a;d' f.dvla {d;Skaf.ka ;E.s;a ,enqKd' ore Wm;g iQodkï fjkak úia;r wka;¾cd,fhka ne¨jd' wo ldf, fï foaj,a lroaÈ lfå yßhg ffjj¾K foaj,a ;shkjdfka' wmg ta ldf, lrmq wh lrk foaj,ska oYuhhs lrkak ;sfhkafk'

ÿfjla ,efnkak bkak nj oek.;a;du uy;a;hd f.dvla i;=gq jqKd' wïu, kï leu;af;ka ysáfh mqf;l=g'ta;a ljqre ,enqK;a thd ksfrda.S hym;a orefjla fjkakhs  ´k' thd ljoyß fyd| wkd.;hla ,nkak  ´k' rx.k Ys,amSkag ,xldfj ;sfhkafk wvq ms<s.ekSula ta ksid thd tfyu fkdfjkj kï ux leu;shs'

fudkj jqK;a ÿj ,enqkg miafi ux wdfh rÛmdkak tkjd' fokjl ydñfka jf.a ux uefrk;=rd
rÛmdkjd'ta;a yeu tllgu tk tlla kE'f;dar.;a; tajfh ú;rla b£ú'
ux wdfh foaYmd,fka lrka kE' uf. wdik ixúOdhl lu ke;sfjoaÈ;a ug .dKla oekqfk kE' ux bÈßhg uq,a;ek fokafk uf.a orejg mjq,g ú;rhs’

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය