HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

News  


,nk wjqreoafoa iEu Wiiafm< isiqfjl=gu
geí tlla fkdñf,a
& w.ue;s md¾,sfïka;=fõ§ lshhs2017 jif¾§ Wiiafm< yodrK iEu mdi,a isiqfjl=gu GENa mß.Khla fkdñf,a ,ndfok nj w.%dud;H rks,a úl%uisxy uy;d wo ^27od& md¾,sfïka;=fõÈ
m%ldY lf<ah'
fï .ek ñka by; äðg,a weu;s yßka iy wOHdmk weu;s wls, úrdÊ o bÛs lr ;snqK w;r ,xldjg weußldfõ uhsl%fid*aÜ iud.u ,ndfok wdOdr u; fuu jevigyk l%shd;aul jk njg f;dr;=re m<j ;sfí'

ta wkqj mdvï úIh ud,d iïnkaO uqo%s; fm< fmd;a fjkqjg tajd mß.Kl Bnqla *hs,a f,i ,nd§ mdif,a§ Tjqkag tajd mßyrKhg myiq lsÍu;a äðg,a ;sr iu. wka;¾ l%shd lrñka mka;sj, b.ekaùu;a isÿlrkakg kshñ;h'

2017 jif¾ isg f;dard.;a mdi,a mka;sldur 56 la iaud¾Ü mka;s f,i w;ayodn,d miqj tu l%u §mjHdma; lsÍfï ie,iqula .eko miq.shod wOHdmk weu;sjrhd fy<s lr ;snqKs'

iEu <ufhl=gu wjqreÿ 13l wksjd¾hh mdi,a wOHdmkh ,nk jif¾§ kshuq jHdmD;shla f,i wdrïN lrk nj;a .=re ysÛh wjika lsÍu i|yd 2017 jir ;=<§ lghq;= lrk nj;a w.ue;sjrhd md¾,sfïka;=fõ§ wo m%ldY lf<ah'

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය