HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

News  


f,vd wu;lr lr fmd,a f,,s .ykak .sh
weïìhq,kaia v‍%hsj¾g

f*ia nqla ùäfhdafjka miq mÍlaIKhlamiq.sh Èfkl weô,smsáh Èid frdayf,a isg r;akmqr uy frday,g yÈis frda.sfhl= f.k hñka isá .s,ka r:hla f.dvlfj, m‍%foaYfha fmd,a lvhla wi< kj;d ßhÿrd 
ish rdcldßh wu;l lr fmd,a f,,s .iñka mqoa.,sl jevla lrñka isá isoaêh la iïnkaOfhka fï jkúg mÍlaIKhla wdrïNù ;sfí' fï iïnkaO f;dr;=re jd¾;d lr ;snqfka wod< frda.shd wi< .s,ka r:fha £ isá Tyqf.a mq;‍%hd cx.u ÿrl:kfhka ,nd.;a ùäfhdajlsks' Tyq má.; l< o¾Yk miqj iudc udOH fj; uqodyer ;snqK w;r th ,laI ixLHd; msßia keÍöfuka miqj ta .ek inr.uq m<d;a fi!LH wud;HxYh oekqj;aù ßhÿrd .ek fidhd n,d ;snqKs'

frda.shd f.k hk wjia:dfõ .s,ka r: ßhÿrdg frda.shd fírd.; hq;=h hk is;sú,a,la fkdue;s wdldrh meyeÈ,sj ùäfhdafõ igyka fjhs' Tyq fõ,dj kdia;s lrñka fmd,a f;dard tajd f,,s .ik ;=re lvfha wh iu. idlÉPd lrñka isák w;r Tyq iu. .sh id;a;= iyhlhdo ta foi n,d isákafka fï foaj,a ljo;a mqreÿ wdldrhg fuks'

m<d;a fi!LH wud;HxYh l< fidhd ne,Sfï§ ßhÿrd weô,smsáh Èid frday,g wkqhqla;j rdcldÍ lrk ßhÿfrl= nj;a óg fmro fï iudk isoaê .ek hï hï whf.a fpdaokdjkag ,lajQ wfhl= kuq;a tu isoaê j,§ m‍%n, idlaIs ke;sj ksremo%s;j isá wfhl= nj;a jd¾;dù ;snqKs'

fuu ùäfhda idlaIsh ksid fujr Tyqg jer§ ;sfí' fï iïnkaOfhka jydu úkh C%shdud¾. f.k ;sfnk inr.uq m<d;a fi!LH wud;HxYh Tyqg udrejla ,nd§ mÍlaIKhla wrUd we;' bÈßfha§ tys m‍%;sM, u; Tyqf.a fiajh w;aysgqjkakg bv ;sfnk njo jd¾;d fõ'

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය