HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Malani Fonseka hospitalized  

ud,kS f*dkafialdg
nhsmdia ie;alula


ysgmq md¾,sfïka;= uka;%SkS yd m%ùK ks<s ud,kS f*dkafiald yDofha we;sjQ wdndO ;;ajhla u; fï jkúg mqoa.,sl frday,lg we;=<;a lr we;'

wehg nhsmdia ie;alula isÿ l< hq;= nj
ffjoH ks¾foaYh ù ;sfnk njo jd¾;dfõ'
fï jkúg 69 jk úfha miqjk ud,kS f*dkafiald uy;añh
ffjoH ks¾foaY wkqj tu ie;alu i|yd iQodkï flfrñka mj;sk w;r l,dlrejka ilau weh fjkqfjka úúO mqKH lghq;= j, fhfokafka wehg jvd;a fyd¢ka fï lghq;a; isÿ lr.kakg yelshdj ,efnkq we;ehs m%d¾:kd lrñks'

Tlaf;dan¾ 11 wÛyrejdod ikaOHd ld,fha fn,a,kaú, rcuyd úydrfhao fï fjkqfjka mskalula iQodkï lr we;' wehg fi;am;k fuu fndaê mQcd mskalug iyNd.s jk f,i l,dlrejkaf.ka ys;j;=kaf.ka iy rislhkaf.ka mjqf,a {d;Syq b,a,d isá;s'


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය