HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Kavisha Ayeshani  

fg,s ks<s lùIdf.a urKh .ek újD; ;Skaÿjla &thd u;ameka fndkafk kE & mshd lshhs


Bfha ^16& yÈis wk;=rlska iuq.;a fg,s ks<s lùId wfhaIdks fyauisß ^24& fukúhf.a mYapd;a urK mÍlaIKh l¿fndaú, YslaIK frday‍f,a§ Bfha iji
meje;ajQ w;r tys§ urKh
iïnkaOfhka újD; ;Skaÿjla ,nd § we;'

fuu mÍlaIKha§ wef.a mshd fmd,aj;af;af.or Ydka; fyauisß ^46&weh .ek fufia mjid we;'

‘uf.a ÿj ;uhs fï ñhf.dia isákafka' wjika jrg  óg Èk wglg muK fmr meñK wm iu. ld,h .; lr ;snqKd' udf.a
ÈhKsh ud okakd mßÈ  u;ameka u;ao%jH fyda  ÿï mdkh fkdlrk nj ud fm!oa.,slju
okakjd' wehg lsisÿ ksoka.; frda.S ;;a;ajhla ;snqfKa;a keye' ukd fi!LH ;;a;ajhlska weh ld,h .;
l<d'  ug ;j tla msßñ orefjla bkakjd' orejka fofokdu wújdylhs' ñh.sh ÈhKsh rx.k
Ys,amskshla  f,i lshdj lrñka isáhd' tneúka  wehf.a myiqj i|yd  weh ;djld,slj  mÈxÑj isáfha kqf.af.dv cqì,s lKqj m%foaYfha l=,S ksjilhs' tahd tys isáfha  ;j;a  fhfy<shla iu.hs'  ñh .sh  ÿj wjqreÿ 4 lg l,ska ksidka ud¾É j¾.fha fudag¾ r:hla ñ,§ .;a;d'  fudg¾ r: meoùug weh jir 5lg muK fmr n,m;%hla ,nd ;sfnkjd' fudag¾ r:h mojkafka;a thduhs'
ìß|f.a uj Bfha ^16& wÆhu ÿrl:kfhka l;d lr lshd ;snqKd  ÿj ßh wk;=rlg ,lafj,d
l¿fndaú, frday,g we;=¿ lr ;sfnkjd lshd' ud ñßydk fmd,sishg f.dia úuiSfï§ oek.kak ,enqKd
kqf.af.dv iageka,s ;s,lr;ak udjf;a kj;d ;snQ nihl ÿjf.a fudag¾ r:h .eà ÿj  ñh .syska
lsh,d'  ÿjf.a uD; YÍrh ud y÷kd .;a;d' ÿjf.a urKh .ek ug  lsisÿ ielhla ke;s jqK;a
ßh wk;=r  flfia isÿ jQjdoehs ug meyeÈ,s kE'‘


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය