HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Genaral House  


kqjrt<sfha md¾,sfïka;= uka;%S ks, ksjfia
fyd,auklg k,ska wyqfj,dkqjrt<sfha Genaral House jYfhka y÷kajk uka;%s ks, ksjdifha§ tlai;a cd;sl mlaIfha l=reKE., Èia;%sla md¾,sfïka;= uka;%s k,ska nKavdr uy;d woaNQ;
isÿùulska ìu jeà uqyqK ;=jd, ù we;s nj jd¾;d fjhs'
fï ms<sn|j uka;%sjrhdf.ka lrk ,o úuiSul§ lshd isáfha ;uka miq.sh isl=rdod ^7od& tu ksjfia isáh§ wÆhu 3g muK
fuu isÿùug uqyqK mE njhs'
k,ska nKavdr uy;d fï woaNQ; isÿùu fufia úia;r lr we;'

~isl=rdod wÆhu 3g muK ux ysgmq lduf¾ kdk ldurhg .shd' t;ek§ lduf¾ tlmdrgu msámiafika udj ;,aÆ l<d' ux ìu jegqKd' uf.a uqyqK ;=jd, jqKd'
ldurh f,dla lr,d ;snqKq ksid ldgj;au tkak úÈhla keye' ta isoaêfhka miqj yeu ;eku neÆj;a ljqre;au oelafla keye' fïl ys;d.kak neß woaNQ; isÿùula' fï Genaral House lshkafka ujqkaÜ negka idñjrhd ysgmq ksfji' 1905 § fï ksfji yo,d ;sfhkafka'
 md¾,sfïka;= uka;%s ksjdvq ksfla;kh njg m;a lr,d ;sfhkafka 80 oYlfha§' fï isoaêfhka miqj ux lrmq fidhd ne,Sïj,§ oek.kak ,enqKd we;eï wjia:dj,§ iuyreka fuys§ woaNQ; isoaêj,g uqyqK ÿkakd lsh,d' yqÛla biair fï ksfjiakfha§ iqÿ cd;sl ldka;djla f., je,,d.;a njg fyda urd oud ;sfnk njg;a hï hï b;sydi .; l;d ;sfnkjd lsh,;a wdrxÑhs'
wj;drhla fyda hï lsis woaNQ; n,fõ.hla úiska udj ;,aÆ lr,d jeÜgqjd lsh,d ishhg ishhlau ug úYajdihs' b;d j.lSfuka ;uhs ux fï lshkafka' ud;a wj;dr úYajdi lf<a keye' ta;a ux uqyqK ÿka woaNQ; isoaêh ys;d.kak neye~

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය