HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Dr Pandula Basnayake  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya
‘uerfhla‘ hhs is;d frday,a nhlrk

ldhj¾Ok Ys,amsfhl=jQ
uykqjr frdayf,a weia fodia;ruykqjr uy frdayf,a fiajh lrk ;reK ffjoHjrfhl= .ek fï Èkj, iudc udOH Tiafia jeä jYfhka l:dnyg ,laj ;sfí'
ffjoH mKavq, niakdhl kue;s Tyq idudkH ffjoHjrfhl=
f,i wmf.a isf;a uefjk rEmhg yd;amiskau fjkia wdfrday mßkdy foayOdßfhls' miq.sh jir lsysmhlu ñiag¾ Y‍%S ,xld yd ñiag¾ lekaä ;r.j, ch.‍%yK w;alr.;a Tyq ÿgqjka kej; yeÍ n,kakg iu;a
foayhlska hq;=j frday,a j,g m‍%fõYjk wlaIs ffjoHjrfhls' fï ksidu we;eï jhil wdÉÑ wïu,d fuu ffjoHjrhdf.ka m‍%;sldr .kakg ìhla olajk nj;a we;eï frday,aj,g fudyq we;=¿jk wjia:dj, fudyq .ek fkdo;a wdrlaIl wxY fudyqj kj;d ‘uerfhla‘ meñK we;soehs jeks ielhlska úuiSï lrk nj;a Tyq okajd ;sfnkjd'

mdif,a§ C%Svd lghq;= lsisjla fkdlr úYaj úoHd, Ôú;fha§ ghsfldkafvda igka l,dj muKla m‍%.=K lr miqj iSudjdisl mqyqKqj ,nk ld,fha ðï tllg hkakg wjia:dj ,eîfuka miq Tyq fï weÛ yod.kakg fhduqù ;sfí'

ifydaoßhka fofofkl= hq;a mjq,lg wh;a ;ju;a wújdyl fuu ffjoHjrhd j¾;udkfha ish ffjoH jD;a;sh Ôú;hg wu;rj Èklg meh ;=kyudrla muK ldhj¾Ok mqyqKqùï j,g fõ,dj ñvx.= lrkafkls'
j¾;udkfha fydafudak iys; ima,sukaÜia f.k laIKslj weÛ yod.kak W;aidy ork ;reKhkag tf,i tajd isÿ lrkak tmd hhs wjjdo lrk ffjoH mKavq,
‘uu ljodj;a uf.a weÛ yod.kak fyda¾fudak ima,sukaÜia" W;af;acl" tkak;a jf.a whym;a foaj,a mdúÉÑ lr,d keye' ug fï úÈhg weÛ yod.kak mq¿jka kï wfkla whg;a neß keye' flá ld,Sk C%ufõoj,ska m‍%;sM, blauka jqKdg tajdfha w;=re wdndO kï È.=ld,Skhs'’ mjid we;'
rEmjdyskS kd,sldj,g meñK ldhj¾Okh i|yd Wmfoia ,nd§ugo ffjoH mKavq, Wkkaÿfõ' Tyq iïnkaOjQ jevigykla my;ska


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය