HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Central Bank Cope Report- MP. Suni Handunneththi  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya
uy nexl= ne֕ lr jxpdjg
w¾cqka ufyakao%ka iDcqju j. lsj hq;=hs

 wjika fldama jd¾;dj md¾,sfïka;=jg f.k tñka iNdm;s y÷kafk;a;s lshhs (Video)

wo WoEik md¾,sfïka;=fõ§ ne÷ïlr isoaêhg wod< fldama jd¾;dj tys iNdm;s md'u iqks,a y÷kafk;a;s uy;d bÈßm;a l< w;r tys§ Tyq  lshd isáfha
Y%S ,xld uynexl=fõ ne÷ïlr .kqfokqjg ysgmq
uynexl= wêm;s w¾cqka ufyakao%ka uy;d iDcqju j.lsj hq;= njo" ta wkQj
Tyq we;=¿ j.lsj hq;= ks,OdÍka tfrysj kS;suh l%shdud¾. .; hq;= njgo fldama lñgq jd¾;dj u.ska ks¾foaY lrk njhs'

jd¾;dfõ ks¾foaYj,g lñgq idudðlhskaf.a tlÛ;ajhla m< jQ kuq;a fn§ula we;s nj o jeäÿrg;a lshd isá Tyq wjika jd¾;dj ieliSfï§ mdol igyka fkdue;s jd¾;dj idudðlhska 9 fofkl= m%;slafIam l< nj;a" mdol igyka iys; jd¾;dj idudðlhska 16 fofkl= m%;slafIam l< nj;a lshd isáfhah'

uynexl=fõ ne÷ïlr .kqfokqfõ§ uQ,H wl%ñl;djhla isÿj we;s neúka tu mdvqj ysgmq uy nexl= wêm;s w¾cqka ufyakao%kaf.a nEkdg wh;a m¾mpqj,a fgIÍia iud.fuka whlr .kakehs fldama lñgqfjka ks¾foaY bÈßm;a lr ;sfí'
fuu jd¾;dj §¾> jYfhka úia;r lrñka ;ju;a md¾,sfïka;=fõ bÈßm;a fjhs' jd¾;dj bÈßm;a l< wjia:dfõ ¿Säfhdaj my;ska

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය