HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Sudarman  

isßfiak & pñ,d l;d ye¥ iqo¾uka ksoyia

jhi wjqreÿ 14 l msßñ <ufhl=f.a m%ldYhla yd Tyqf.a mshd hhs lshk fjk;a mqoa.,fhl=f.a m%ldYhla ,nd .ksñka" tajd tl;=lr ks¾udKd;aulj
‘uv‘la ffu;%Smd, isßfiak ckm;s wfmalaIlhd fj; t,a, lsÍu
iïnkaOfhka miq.sh ld,fha Widú hkakg isÿjQ ysgmq


whsàtka idudkHêldÍ iqo¾uka ro,shf.dv Bfha tu kvqfjka ksoyia jqKd' nd,jhialdr orejdf.a uj jQ pñ,d kue;a;sh r|jd ;ndf.k isák njg jQ l;djla ùäfhda .Kkdjla Tiafia miq.sh ckdêm;sjrK m%pdrKh l< Tyq ta ;=<ska uyskao rdcmlaI ckm;sjrhdg m%pdrK jdishla w;alrfokakg l%shdlr ;snqKs'
isoaêhg iïnkaO iqo¾uka ro,shf.dv we;=¿ 11 fokdg tfrysj  ;jÿrg;a meñKs,s md¾Yajh tfrysjkakg n,dfmdfrd;a;= ke;s nj olajñka kS;sm;s Wmfoia u; ksoyia lsßug fld<U w;sf¾l ufyaia;%d;a wreKs wdá., Bfha ^20& ksfhda. l,d'

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය