HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Nuwan Kulasekara  


h;=re meÈfhka fmr¿K ;reKhd
kqjka l=,fialrf.a jdykhg
hgjQ yeáBfha iji fld<U&kqjr ud¾.fha lvj;"rkauq;=., m%foaYfha§ Y%S ,xld l%slÜ lKavdhfï kqjka l=,fialr meojq r:hlg hgùfuka
mqoa.,fhla Ôú;laIhg m;ajqKd' l=,fialr ta jk úg kqjr isg ‍fld<Ug jdykfha meñfKñka isáhd'
h;=remeÈfhka wd ;reKhd wfkla miska meñK we;'
rkauq;=., isoaêh jQ ia:dkfha§ Tyqg h;=remeÈh md,kh lr .; fkdyelsj ud¾.h ueo msysá fldkal%SÜ ;Srefõ .eÜgl je§ me;a;lg úisù
fmr<S ;sfnk w;r laIKhlska isÿjQ isoaêh;a iu. Tyq mdf¾ wfkla me;af;a jdyk Odjkh jk foig úisj ;sfí' Tyq fírkakg nia r:hla me;a;lg lr bvÿka kuq;a B<.g meñfKñka isá kqjka l=,fialrf.a ld¾ tlg Tyqj fírkakg bvla fkd;ndu hgù we;' ;reKhdf.a ysi tu ld¾ r:fha frdaohg hgù fmdäù hdu ksid Tyq t;eku ñh.sh nj ÿgqjka jd¾;d lr ;sfí'


wk;=ßka ñhf.dia‌ we;af;a ksÜ‌gUqfõ mÈxÑ ÈfkaIa wrúkao ksYaYxl kue;s 28 yeúßÈ ;reKfhls'
isoaêfhka miq fmd,sia w;awvx.=jg m;a kqjka l=,fialr Bfha rd;%sfhau lvj; ufyaia;%d;ajßh yuqjg muqkqjk ,ÿj remsh,a ,laIhl YÍr wem u; uqod yeßfha ,nk 26 jkod ta .ek úNd.hg wêlrKfha fmkS isák f,io okajñks'

fuu wk;=r isÿjQ wjia:dfõ PdhdrEm my;ska m<fõ'Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය