HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

news  


lS¾;s yd cdklf.a meñKs,af,ka miq
ma fõÈldfõ l=Kqyrem lshQ
lhsi¾ lhsia  fldyqj, fmd,sisfhamiq.shod mej;s ix.S; m‍%ix.hla w;r;=r ma .dhlfhl= m‍%isoaêfha wiNH jpk mdúÉÑ lsÍu ksid Bfha Tyq fmd,sia m‍%Yak lsÍulgo ,lajqKd'

.,alsiafia mej;shdhhs lshk fuu m‍%ix.fha§ lhsi¾ lhsia kue;s ma .dhlhd msßila iu. tlaj iNdj Woaoduhg m;alsÍfï wruqKskafoda b;du my;a wdldrhg
wïudj u;la lrñka l=Kqyrem lshd ;snqfka tys uq,a moh .dhlhd lS miq b;sß fldgi iNdfõ whg yඬ k.kakehs b,a,ñks'
fuu fldgi lsishï wfhl= cx.u ÿrl:khlska ùäfhda lr wka;¾cd,hg uqodyeÍfuka miqj fï .ek l:dnyla we;s úh'

isxy, .S; l,dj fï wdldrfha wjNdú;djlg ,lalsÍu iïnkaOfhka úiafidamhg m;a .dhl .dhsld ix.ufha iNdm;s lS¾;s meial=fj,a yd f,alï cdkl úC%uisxy fï .ek fldyqj, fmd,sishg Bfha meñKs,a,la lr ;snqK w;r miqj Bfha iji lhsi¾ lhsia fmd,sishg f.kajd mehlg wdikak ld,hla m‍%ldYhla ,ndf.k uqod yer ;snqKs' Tyq iïnkaO .eg¨j bÈß Èkj,§ wêlrKhg bÈßm;a lrkakg kshñ;h'
lhsi¾ lhsia lshd we;af;a Bg fmr m‍%ix.fha we;sjqK isÿùula ksid fuu jpk ;ud msg lf<a fldamhg m;aj isá wjia:djl nj;a fkdoekqj;aj isÿjQ foa .ek lK.dgqjk nj;ah'
Tyq ish f*ia nqla msgqj Tiafiao Bg iudk m‍%ldYhla olajd iudj wheo we;'
my; m<jkafka lhsi¾ lhsiaf.a u;fNaod;aul wiNH l;d lshQ wjia:dfõ ùäfhdajhs'^wiNH jpk yඬ fldgia bj;a lr we;&

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය