HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

News  


hd¿jkag fmkakkak
ckm;s fy,sfldmagrhlska nysk yeá
ùäfhda l< f,dß v%hsj¾Bfha r;akmqr m%foaYfha ixpdrhl ksr;jQ ffu;%smd, isßfiak ckm;s jrhd  fy,sfldmagrhlska nïn,msáfha lafIa;% n,ld uQ,ia:dk msáhg meñKs w;r fy,sfldmagrh niaiñka isá wjia:dfõ ta wdikak
f,dßhl isá tla;rd ;reKfhl= ckm;sjrhdf.a iïm%dma;sh
ùäfhda .; lrñka isg ;snqKs'

je,a,j;af;a mÈxÑ nj lshk 26 yeúßÈ fuu ;reKhd ßhÿfrl= jYfhka fiajh lrk flfkls'
ckm;sjrhd b,lal lr leurdj fhduq lrñka Tyq by< wyfia isgu fuu wjia:dj ùäfhda lr we;af;a wod< lafIa;% n,ld uQ,ia:dkfha wdrlaIlhska n,d isáh§uh'
ckm;sjrhd fy,sfldmagrfhka neiai miq wdrlaIl wxY fj; fuu ;reKhd .ek wjOdkh fhduqj mj;sk w;r Tyq ljr Wjukdjlg fuu má.; lsÍu isÿ lf<ao hkak .ek ielhla my<ù ;sfí'
ta wkqj wdrlaIl wxY iemhQ Wmfoia u; wod, ;reKhd iel msg w;awvx.=jg .kakg fmd,sish l%shd l<d'
,s÷, m%foaYfha isg ßhÿre riaidjlg fld<Ug meñK je,a,j;af;a mÈxÑj isák ;ud lsis Èfkl ckm;sjrhd yeneyska oel ke;s nj;a fuu wjia:dfõ ckm;sjrhd meñfKk whqre oel th ùäfhda lr hd¿jkag fmkajkakg ;rï ják wjia:djla hhs l,amKdjg ke.=K fyhska cx.u ÿrl:kfha leurdj mK.kajd tu wjia:dj ùäfhda .; l< nj ;reKhd fmd,sishg okajd we;'
fudyq .ek ;%ia; úu¾YK wxYh yd ryia fmd,sish mßlaIK wrUd we;'

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය